icon

Integritetspolicy

1  Allmänt

1.1 Ansvarig

Ansvarig juridisk person är:

Nexaro GmbH
Mühlenweg 17–37, 42275 Wuppertal
Telefon: +49 202 564 7979
E-post: info@nexaro.com

1.2 Dataskyddsansvarig

Den eller de personer som ansvarar för dataskydd kan nås på:

Nexaro GmbH
Dataskyddsansvarig
Mühlenweg 17–37, 42275 Wuppertal
E-post: dataprotection@nexaro.com

1.3 Principer för behandling av personuppgifter

Dina uppgifter kommer att skyddas inom ramen för rättsliga bestämmelser. Nedan hittar du information om insamling av personuppgifter på bolagets hemsida, inklusive Nexaros webbutik, tillgänglig på internet på www.nexaro.com (nedan även kallad webbsida).

1.3.1 Syftet med och omfattningen av behandlingen

Det är viktigt för oss att skydda dina personuppgifter på vår webbsida. Vi behandlar endast personuppgifter om våra användare i den mån det är nödvändigt för att tillhandahålla en funktionell webbsida samt för vårt innehåll och våra tjänster.

1.3.2 Rättslig grund

Behandlingen av personuppgifter om våra användare sker med ditt samtycke eller på grundval av ett rättsligt tillstånd. I den mån vi får samtycke till behandling av personuppgifter är art. 6 avs. 1 litt. a) i EU:s dataskyddsförordning (DS-GVO) den rättsliga grunden för behandlingen.

För behandling av personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra ett avtal som den registrerade utgör en del av är art. 6 avs. 1 lit. b) i DS-GVO den rättsliga grunden. Detta gäller även för de behandlingar som är nödvändiga för att genomföra åtgärder före avtalets ingående.

I den utsträckning som behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som åligger oss är art. 6 avs. 1 litt. c) i DS-GVO den rättsliga grunden.

I händelse av att den registrerades eller en annan fysisk persons väsentliga intressen kräver behandling av personuppgifter är art. 6 avs. 1 litt. d) i DS-GVO den rättsliga grunden.

Om behandlingen är nödvändig för att skydda vårt företags eller en tredje parts berättigade intressen och om detta inte överväger den berörda personens intressen, grundläggande rättigheter och grundläggande friheter så är art. 6 avs. 1 litt. F) DS-GMO den rättsliga grunden för behandlingen.

1.3.3 Radering av data och lagringens varaktighet

Vi behandlar och lagrar dina personuppgifter så länge som och i den mån det är nödvändigt för att uppfylla respektive syfte. Om dina uppgifter inte längre behövs för de syften som nämns, eller om den rättsliga grunden för databehandling utgår, kommer dessa att raderas regelbundet. Detta görs med hänsyn till befintliga lagliga lagringsperioder (t.ex. § 257 HGB, § 147 AO) och andra skyldigheter enligt den tyska handelslagen (§ 89B HGB).

1.3.4 Mottagare eller mottagarkategorier

Om detta är nödvändigt för tillhandahållandet av webbsidan eller de behandlingsaktiviteter som beskrivs under siffra 2, kommer vi att överföra dina uppgifter till följande kategorier av mottagare: Kundrådgivare, betaltjänstleverantörer, finansieringspartner, logistikpartner, postleverantörer, informationsbyråer, callcenter, IT-leverantörer, inkassoföretag, skattekonsulter, advokater.

För marknadsföring per post och marknadsundersökningar kan vi också överföra dina adressuppgifter till anslutna företag, om du inte har gjort en invändning mot detta.

Om vi behandlar uppgifter i ett tredje land, eller om vi gör det i samband med användning av tredjepartstjänster eller utlämnade eller överföring av uppgifter till tredje part, ska detta endast ske: om det görs för att fullgöra våra (för)avtalsenliga skyldigheter, på grundval av ditt samtycke, på grundval av en rättslig förpliktelse eller på grundval av våra legitima intressen. Med förbehåll för rättsliga eller avtalsmässiga godkännanden behandlar eller lämnar vi ut uppgifterna i ett tredje land endast om de särskilda kraven i art. 44 ff. DS-GVO föreligger. Detta innebär att behandlingen till exempel sker på grundval av särskilda garantier, såsom ett officiellt erkänt fastställande av en nivå av dataskydd som motsvarar EU eller efterlevnad av officiellt erkända särskilda avtalsförpliktelser (s.k. ”standardklausuler om dataskydd”).

1.4 De berörda personernas rättigheter

Du kan hävda följande rättigheter mot oss, t.ex. via e-post på op info@nexaro.com.

1.4.1 Återkallande av samtyckesförklaringar

Om du har gett oss tillåtelse att behandla dina personuppgifter kan du återkalla dem när som helst, t.ex. via e-post till info@nexaro.com. En återkallelse påverkar inte det laglig berättigandet av den behandling som utförts fram till denna tidpunkt.

1.4.2 Rätt till invändning och invändning mot reklam

Vid behandling av personuppgifter på grundval av art. 6 avs. 1 litt. f) i DS-GVO har du rätt till invändning enligt art. 21 DS-GVO:

Rätt till invändning enligt art. 21 DS-GVO

I princip har du enligt art. 21 DSGVO rätten att när som helst invända mot behandling av uppgifter av skäl som härrör din specifika situation.

Vi kommer inte längre att behandla dessa uppgifter, såvida det inte kan bevisas att det finns tvingande skäl för behandlingen som överväger dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Detta gäller dock inte om din invändning är riktad mot behandling i reklamsyfte.

I händelse av en berättigad invändning kommer uppgifterna att raderas.

I händelse av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) har du också rätt att uttrycka din åsikt om automatiserat beslutsfattande och att få detta beslut skickat till oss för manuell kontroll av dess riktighet.

1.4.3 Övriga rättigheter

Förutom rätten att återkalladitt samtycke som beviljats oss och rätten att invända i händelseav behandling av dina personuppgifter på grundval av ett legitimtintresse, har du följande rättigheter om respektive rättsliga kravär uppfyllda:

  • Rätten till information i enlighet med artikel 15 DSGVO, i synnerhet kan du begära information om ändamålen med behandlingen, kategorin av personuppgifter, kategorierna av mottagare till vilka dina uppgifter har lämnats eller kommer att lämnas ut, den planerade lagringsperioden, ursprunget av dina uppgifter, såvida de inte har samlats in direkt från dig;
  • Rätt att korrigera felaktiga uppgifter eller att komplettera korrekta uppgifter i enlighet med artikel 16 i DSGVO;
  • Rätten att radera dina uppgifter som lagras av oss i enlighet med artikel 17 DSGVO, förutsatt att vi inte följer någon laglig eller avtalsenlig lagringstid eller andra rättsliga skyldigheter eller rättigheter för ytterligare lagring;
  • Rätten till begränsning rörande behandlingen av dina uppgifter i enlighet med artikel 18 DSGVO, i den mån uppgifternas riktighet ifrågasätts av dig och behandlingen inte är laglig med du avvisar raderingen, den som är ansvarig för uppgifterna behöver inte länge uppgifterna, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller du har invänt mot behandlingen i enlighet med artikel 21 DSGVO;
  • Rätten till dataöverföring i enlighet med artikel 20 DSGVO, dvs. rätten att överföra utvalda uppgifter som lagras av oss om dig i ett gemensamt maskinläsbart format, eller att begära överföring till en annan ansvarig person;
  • Rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet. I regel kan du kontakta tillsynsmyndigheten på din vanliga vistelseort eller arbetsplats eller vårt registrerade kontor.

2 Behandling av personuppgifter

2.1 Tillhandahållande av webbplatsen

Varje gång vår webbsida besöks överförs data och information automatiskt från slutenheten och lagras i så kallade loggfiler.

Följande uppgifter samlas in: Namn på din internetleverantör, webbläsartyp/version, den webbsida från vilken du besöker oss och de webbsidor du besöker hos oss, tiden för serverbegäran samt den fullständiga IP-adressen för den begärande datorn.

Sådana loggfiler innehåller i allmänhet inte fullständiga IP-adresser eller andra data som kan kopplas samman med dig. Denna information utvärderas för statistiska ändamål och raderas sedan. Annat gäller endast om detta är nödvändigt för dokumentation av juridiskt relevanta åtgärder av användaren, t.ex. för registrering av kundkonton eller för registrering av nyhetsbrevet.

2.2 Consent-Management

I samband med användningen av cookies och relaterade webbtekniker använder vi en tjänst för samtyckeshantering (Consensus Management). Detta gör det möjligt för oss att inhämta och hantera samtycke från användarna när de besöker vår webbsida.

Följande uppgifter behandlas: Samtycke/avslag, referensanordnings-URL, enhetsinformation, användarinställningar, Consent ID, datum och tid, typ av samtycke, mallversion, språk.

Den rättsliga grunden för databehandling är art. 6 avs. 1 litt. c) DS-GVO.

Mer information om användningen av cookies och relaterad webbteknik finns under siffra 3.

2.3 Online shop

På vår webbsida tillhandahåller vi Nexaro online shop. Inom ramen för hantering av beställningar och, om nödvändigt, inom ramen för kundsupport, behandlar vi dina personuppgifter för genomförandet av avtalet: Titel, företag, efternamn, förnamn, postadress, e-postadress, födelsedatum, valfritt: annan leveransadress.

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är art. 6 avs. 1 litt. b) DS-GVO.

2.3.1 Kundkonto online shop

På vår webbsida erbjuder vi dig möjligheten att skapa ett konto och att använda de relaterade funktionerna i vår online shop.

För detta ändamål kommer följande personuppgifter att behandlas av oss: Titel, företag, efternamn, förnamn, postadress, momsregistreringsnummer, lösenord, angiven leveransadress, telefonnummer och e-postadress.

Som registrerad användare har du också möjlighet att när som helst ändra adressdata som lagrats om dig eller radera kundkontot.

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är art. 6 avs. 1 litt. B) DS-GVO.

2.3.2 Överföring av data till betaltjänstleverantörer och logistikpartner

Vi använder betaltjänstleverantören Shopify Payments, 3rd Floor, Europa House, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2. Om du väljer ett betalningssätt som erbjuds genom Shopify Payments, kommer betalningen att behandlas via den tekniska tjänsteleverantören Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland.

I syfte att behandla betalningar överför vi följande uppgifter till respektive betaltjänstleverantör: Företag, namn, förnamn, postadress, kreditkortsnummer, (om tillämpligt) kontonummer, bankkod, fakturabelopp, valuta och transaktionsnummer, beställningsinformation.

Överföringen av dina uppgifter sker uteslutande för betalningshantering med Stripe Payments Europe Ltd. och endast i den utsträckning det är nödvändigt för detta ändamål.

Mer information om Shopify Payments dataskydd hittar du här. Dataskyddsinformation om Stripe Payments Europe Ltd. finns här.

Dessutom överför vi följande uppgifter till våra logistikpartner och postserviceföretag i syfte att leverera de beställda varorna: Företag, namn, förnamn, postadress, e-postadress, innehållet i kundvagnen.

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är art. 6 avs. 1 litt. f) DS-GVO. Det legitima intresset är betalningshanteringen t.ex. varuleveransen.

2.3.3 Förebyggande av bedrägerier

Inom ramen för beställningsprocessen behandlar vi dina uppgifter med syfte att genomföra en avtalsgenomgång för att upptäcka bedrägliga eller otillbörliga handlingar. Under denna kontrollerar vi identitetsuppgifter, adresser och, om nödvändigt, kreditkortsinformation som en förebyggande åtgärd mot bedrägeri samt för att garantera leverans av de utvalda varorna.

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är art. 6 avs. 1 litt. f) DS-GVO. Det legitima intresset är att upptäcka och förhindra bedrägliga och/eller otillbörliga aktiviteter.

2.3.4 Sanktionsskydd

Vi är förpliktade att jämföra beställningsuppgifter med personbaserade sanktionslistor/embargon för att inte förse personer med ekonomiska resurser eller finansiella resurser och att säkerställa efterlevnad av utrikeshandelslagstiftningen. 

2.3.5 Kreditkontroll

Om vi, på grund av den betalningsmetod som du har valt, gör varuleverans i förskott, behandlar vi de uppgifter som du har angett som en del av beställningsprocessen i syfte att fatta ett relevant beslut om att upprätta, genomföra eller förkasta ett avtalsförhållande.

Vi överför dina företagsuppgifter och fakturauppgifter (företag, juridisk form, företagsadress, representanter, kontaktpersoner och kontaktuppgifter, fakturauppgifter) för bedömning av risken för betalningsförsummelse till Creditsafe Deutschland GmbH (Schreiberhauer Str. 30, 10317 Berlin - Creditsafe). Som en del av kreditbedömningsprocessen får vi information om tidigare betalningsbeteende och en bedömning av standardrisken baserat på en poängberäkning. Poängberäkningen baseras på ett matematiskt och statistiskt erkänt och beprövat förfarande, där dina tidigare nämnda uppgifter samt eventuella data om betalningserfarenhet ingår i olika viktningar. Det beskrivna poängsättningsförfarandet utförs i enlighet med dataskyddet. Det beräknade poängvärdet överförs inte till i form av en enkel siffra, utan krypteras med fördefinierade parametrar. Utifrån denna information kommer vi sedan att acceptera eller avvisa en osäker betalningsmetod som du har valt i orderprocessen.

Detaljerad information om Creditsafe . S. d. art. 14 DS-GVO, dvs. information om affärsändamål, för datalagringsändamål, för mottagare av uppgifter, för rätten till självutslutning, för rätten till radering eller korrigering m.m. finns på Creditsafes webbsida här te vinden op de website van Creditsafe.

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är art. 6 avs. 1 litt. f) DS-GVO. Det legitima intresset är att undvika uteblivna betalningar.

2.4 Boka tid online

På vår webbsida har du möjlighet att göra en förfrågan om att boka en produktdemonstration som bland annat kan användas för en bokning online på mässor. Behandlingen av personuppgifter från inmatningsfälten används uteslutande av oss för att behandla din begäran.

Dessa data är: Titel, företag, befattning, efternamn och förnamn, postadress, e-postadress, telefonnummer, tidsbokning (datum, tid och plats), kundgrupp.

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är art. 6 avs. 1 litt. f) DS-GVO. Det legitima intresset är behandlingen av din begäran.

2.5 Kontakt

På vår webbsida tillhandahåller vi ett kontaktformulär som kan användas för elektronisk kontakt med oss. Behandlingen av personuppgifter från inmatningsfälten används uteslutande av oss för att behandla din begäran. I händelse av kontakt via e-post föreligger det nödvändiga legitima intresset för att behandla uppgifterna också i detta fall.

Om du använder den här kontaktmetoden överförs de uppgifter som anges i inmatningsfälten till oss och sparas. Dessa data är: Titel, företag, efternamn och förnamn, postadress, e-postadress, telefonnummer, ämne, uppgift rörande ditt intresse.

Alternativt kan du kontakta oss via vår kundtjänst eller via en e-postadress. I detta fall kommer de personuppgifter som frivilligt överförs av dig under telefonsamtalet eller via e-post att behandlas.

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är art. 6 avs. 1 litt. f) DS-GVO. Det legitima intresset är behandlingen av din begäran.

2.6 Nyhetsbrev och spårning av nyhetsbrev

Du kan prenumerera på det kostnadsfria nyhetsbrevet genom att ange din e-postadress på vår webbsida. Din e-postadress kommer att skickas till oss när du registrerar dig för nyhetsbrevet, under registreringsprocessen använder vi det så kallade double-opt-förfarandet.

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är art. 6 avs. 1 litt. a) DS-GVO. Texten i samtyckesförklaringen lyder:

”[ ] Ja, jag vill regelbundet få nyhetsbrevet med den senaste informationen om Nexaros produkter och tjänster. Dessutom samtycker jag till att Nexaro samlar in öppnings- och klickfrekvensen för sina nyhetsbrev och grupperar dem i mottagarprofiler för att anpassa och utforma framtida nyhetsbrev. Jag kan återkalla detta samtycke när som helst med verkan för framtiden. Länken till hanteringen av mitt samtycke finns i slutet av varje utgåva av nyhetsbrevet.”

2.7  Reklam

Om du har ingått ett avtal med oss kommer vi att benämna dig som en befintlig kund. I strikt överensstämmelse med de rättsliga kraven för annonsering kan vi behandla dina uppgifter i reklamsyfte för att informera dig om våra erbjudanden, produkter och tjänster genom våra kundrådgivare, per telefon, via e-post eller per post.

I sådana fall behandlar vi dina kontaktuppgifter eller, i förekommande fall, e-postadress eller telefonnummer.

Den rättsliga grunden för databehandling är – i den mån du har gett oss ditt samtycke – art. 6 avs. 1 litt. a) DS-GVO eller art. 6 avs. 1 litt. f) DS-GVO. Det berättigade intresset är marknadsföring som vänder sig till befintliga kunder.

Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina uppgifter för reklamändamål – även via e-post till info@nexaro.com.

2.8 Externt innehåll

2.8.1 Google Maps

Med ditt samtycke använder vi karttjänsten Google Maps på vår webbsida. Google Maps är en tjänst från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (”Google”).

Ytterligare information om denna tjänst fås inom ramen för Consent-Management.

2.8.2  YouTube-video

På vår webbsida finns inbäddat YouTube-innehåll. YouTube är en tjänst från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

När du besöker en sida på vår webbsida som har en inbäddad video upprättas en anslutning till Googles servrar. Om du har ett Google-konto och är inloggad på detta kopplas denna information till ditt Google-konto. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt Google-konto innan du besöker vår webbsida. Mer information om Googles databehandling och dataöverföring hittar du här

2.9 Webbanalys

2.9.1 Google Analytics

Med ditt samtycke använder vi karttjänsten Google Analytics på vår webbsida. Google Analytics är en tjänst från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (”Google”).

Ytterligare information om denna tjänst fås inom ramen för Consent-Management.

2.9.2 Google Signals

Med ditt samtycke använder vi Google Signals på vår webbsida för att få enhetsinformation om ditt besök på vår webbsida. Google Signals är en tjänst från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (”Google”).

Ytterligare information om denna tjänst fås inom ramen för Consent-Management.

2.9.3 Hotjar

Med ditt samtycke använder vi analystjänsten Hotjar på vår webbsida. Hotjar är en tjänst från Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Center, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta (Hotjar).

Ytterligare information om denna tjänst fås inom ramen för Consent-Management.

2.10 Extern reklam

Med ditt samtycke använder vi reklamtjänster från tredje part på vår webbsida.

Ytterligare information om denna tjänst fås inom ramen för Consent-Management. 

3 Cookies

Vi använder cookies och relaterad teknik på vår webbsida för att ge dig bästa möjliga upplevelse av webbsidan. Grundläggande och användbara funktioner på vår webbsida kan inte realiseras utan användning av cookies.

En cookie är en liten fil som lagrar internetinställningar. Den hämtas från webbläsaren vid ditt första besök på en webbsida. Nästa gång du besöker denna webbsida kommer cookien och den information som lagras på denna att överföras antingen till den webbplats som skapade den (cookie från första part) eller till en annan webbsida som den tillhör (cookie från tredje part). På så sätt är det möjligt för webbsidan att se att du redan har besökt webbsidan med denna webbläsare. Andra webbtekniker används för liknande ändamål och vi refererar även till dessa tekniker som ”cookies”.

De flesta av de cookies som vi använder kommer att raderas från din hårddisk efter slutet av webbläsarsessionen (så kallade sessionscookies). Andra cookies finns kvar på din dator och gör det möjligt för oss att känna igen din dator igen vid ditt nästa besök (så kallade permanenta cookies).

När du besöker vår webbsida har du möjlighet att informera dig om vilken typ av cookies vi använder, att acceptera eller avvisa deras användning. Utan ditt samtycke kommer vi endast att använda absolut nödvändiga cookies. Dessutom kan du när som helst hantera dina inställningar i detta avseende via den röda knappen längst ner till vänster. Om du har gett oss ditt samtycke kommer en senare återkallelse inte längre att påverka lagenligheten av tillgången eller lagringen som har ägt rum fram till den punkten.

De flesta webbläsare tillåter dig också att hantera användningen av cookies, t.ex. att acceptera eller avvisa alla cookies eller att endast acceptera vissa cookies. Vid behov kan du också ställa in din webbläsare så att den informerar dig om placeringen av cookies. Du hittar alternativen för att hantera och ta bort cookies i dokumentationen som är integrerad i respektive webbläsare.

Dessutom erbjuder enskilda tjänsteleverantörer särskilda möjligheter att inaktivera respektive cookies.
Om cookies avaktiveras för vår webbsida är det möjligt att inte alla funktioner på webbplatsen kan användas.

4 Säkerhetsinformation

Vi skyddar dina uppgifter mot obehörig åtkomst, förlust och förstörelse med hjälp av tekniska och organisatoriska åtgärder. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt enligt den tekniska utvecklingen.

Status: September 1, 2022