icon

Integritetspolicy

1  Allmänt information

1.1 Ansvarig

Ansvarig juridisk person är:

Nexaro GmbH
Mühlenweg 17–37, 42275 Wuppertal
Telefon: +49 202 564 7979
E-post: info@nexaro.com

1.2 Dataskyddsansvarig

Den eller de personer som ansvarar för dataskydd kan nås på:

Nexaro GmbH
Die Datenschutzbeauftragte
Mühlenweg 17–37, 42275 Wuppertal
E-post: dataprotection@nexaro.com

1.3 Principer för behandling av personuppgifter

Dina uppgifter kommer att skyddas inom ramen för rättsliga bestämmelser. Nedan hittar du information om behandlingen av personuppgifter inom ramen för online-erbjudandet, vilket omfattar företagets webbplats inklusive Nexaros webbutik, som finns tillgänglig på Internet på www.nexaro.com (fortsättningsvis endast benämnd webbsida) liksom Nexaro HUB, tillgänglig på internet på adressen hub.nexaro.com (fortsättningsvis även benämnd plattform).

1.3.1 Syftet med och omfattningen av behandlingen

Frågan om dina personuppgifter är viktig för oss. Vi behandlar personuppgifter i regel endast när detta är nödvändigt för tillhandahållandet av vårt innehåll och våra tjänster inom ramen för en funktionell infrastruktur.

1.3.2 Rättslig grund

Behandlingen av personuppgifter om våra användare sker med ditt samtycke eller på grundval av ett rättsligt tillstånd. I den mån vi får samtycke till behandling av personuppgifter är art. 6.1 a) i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) den rättsliga grunden för behandlingen.

För behandling av personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra ett avtal som den registrerade utgör en del av är art. 6.1 b) GDPR den rättsliga grunden. Detta gäller även för de behandlingar som är nödvändiga för att genomföra åtgärder före avtalets ingående.

I den utsträckning som behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som åligger oss är art. 6.1 c) GDPR den rättsliga grunden.

I händelse av att den registrerades eller en annan fysisk persons väsentliga intressen kräver behandling av personuppgifter är art. 6.1 d) GDPR den rättsliga grunden.

Om behandlingen är nödvändig för att skydda vårt företags eller en tredje parts berättigade intressen, och om detta inte överväger den berörda personens intressen, grundläggande rättigheter och grundläggande friheter, är art. 6.1 f) GDPR den rättsliga grunden för behandlingen.

1.3.3 Radering av data och lagringens varaktighet

Vi behandlar och lagrar dina personuppgifter så länge som och i den mån detta är nödvändigt för att uppfylla respektive syfte. Om dina uppgifter inte längre behövs för de syften som nämns, eller om den rättsliga grunden för databehandling utgår, kommer dessa att raderas regelbundet. Detta görs med hänsyn till befintliga lagliga lagringsperioder (t.ex. § 257 HGB, § 147 AO) och andra skyldigheter enligt den tyska handelslagen (§ 89b HGB).

1.3.4 Mottagare eller mottagarkategorier

Om det är nödvändigt för tillhandahållandet av vårt innehåll och våra tjänster och de behandlingsaktiviteter som beskrivs nedan kommer vi att överföra dina uppgifter till följande kategorier av mottagare:

Kundrådgivare, betaltjänstleverantörer, finansieringspartner, logistikpartner, postserviceföretag, registeransvarig, kreditupplysningsföretag, callcenter, IT-leverantörer, inkassoföretag, skattekonsulter, advokater.

För marknadsföring per post och marknadsundersökningar kan vi också överföra dina adressuppgifter till anslutna företag, om du inte har gjort en invändning mot detta.

Om vi behandlar uppgifter i ett tredje land, eller om vi gör det i samband med användning av tredjepartstjänster eller utlämnade eller överföring av uppgifter till tredje part, ska detta ske endast: om det görs för att fullgöra våra (för)avtalsenliga skyldigheter, på grundval av ditt samtycke, på grundval av en rättslig förpliktelse eller på grundval av våra legitima intressen. Med förbehåll för rättsliga eller avtalsmässiga godkännanden behandlar eller lämnar vi ut uppgifterna i ett tredje land endast om de särskilda kraven i art. 44 ff. GDPR föreligger. Detta innebär att behandlingen till exempel sker på grundval av särskilda garantier, såsom ett officiellt erkänt fastställande av en nivå av dataskydd som motsvarar EU eller efterlevnad av officiellt erkända särskilda avtalsförpliktelser (s.k. ”standardklausuler om dataskydd”).

1.4 De berörda personernas rättigheter

Du kan hävda följande rättigheter mot oss, t.ex. via e-post på info@nexaro.com.

1.4.1 Återkallande av samtyckesförklaringar

Om du har gett oss tillåtelse att behandla dina personuppgifter kan du återkalla den när som helst, t.ex. via e-post till info@nexaro.com. En återkallelse påverkar inte det lagliga berättigandet av den behandling som utförts fram till denna tidpunkt.

1.4.2 Rätt till invändning och invändning mot reklam

Vid behandling av personuppgifter på grundval av art. 6.1 f) GDPR har du rätt till invändning enligt art. 21 GDPR:

Rätt till invändning enligt art. 21 GDPR

I princip har du enligt art. 21 GDPR rätten att när som helst invända mot behandling av uppgifter av skäl som härrör från din specifika situation.

Vi kommer inte längre att behandla dessa uppgifter, såvida det inte kan bevisas att det finns tvingande legitima skäl för behandlingen som överväger dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Detta gäller dock inte om din invändning är riktad mot behandling i reklamsyfte.

I händelse av en berättigad invändning kommer uppgifterna att raderas.

I händelse av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) har du även rätt att uttrycka din åsikt om det automatiserade beslutsfattandet och att få detta beslut manuellt kontrollerat av oss för att säkerställa dess riktighet.

1.4.3 Övriga rättigheter

Förutom rätten att återkalla ditt samtycke som beviljats oss och rätten att invända i händelse av behandling av dina personuppgifter på grundval av ett legitimt intresse, har du följande rättigheter om respektive rättsliga krav är uppfyllda:

  • Rätten till information i enlighet med artikel 15 GDPR, särskilt kan du begära information om ändamålen med behandlingen, kategorin av personuppgifter, kategorierna av mottagare till vilka dina uppgifter har lämnats eller kommer att lämnas ut, den planerade lagringsperioden, ursprunget av dina uppgifter, såvida de inte har samlats in direkt från dig;
  • Rätten att korrigera felaktiga uppgifter eller att komplettera korrekta uppgifter i enlighet med artikel 16 GDPR;
  • Rätten att radera dina uppgifter som lagras av oss i enlighet med artikel 17 GDPR, förutsatt att vi inte följer någon laglig eller avtalsenlig lagringstid eller andra rättsliga skyldigheter eller rättigheter för ytterligare lagring;
  • Rätten till begränsning rörande behandlingen av dina uppgifter i enlighet med artikel 18 GDPR, i den mån uppgifternas riktighet ifrågasätts av dig och behandlingen inte är laglig, men du avvisar raderingen; den som är ansvarig för uppgifterna inte länge behöver dem, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller du har invänt mot behandlingen i enlighet med artikel 21 GDPR;
  • Rätten till dataöverföring i enlighet med artikel 20 GDPR, dvs. rätten att överföra utvalda uppgifter som lagras av oss om dig i ett gemensamt maskinläsbart format, eller att begära överföring till en annan ansvarig person;
  • Rätten att överklaga till en tillsynsmyndighet. I regel kan du kontakta tillsynsmyndigheten på din vanliga vistelseort eller arbetsplats eller vårt företags huvudkontor.

2 Kakor

Inom ramen för vårt online-erbjudande använder vi kakor och relaterad teknik för att erbjuda dig bästa möjliga tjänster. Grundläggande och användbara funktioner på vår webbsida kan inte realiseras utan användning av kakor.

En kaka är en liten fil som lagrar internetinställningar. Den hämtas från webbläsaren vid ditt första besök på en webbsida. Nästa gång du besöker denna webbsida kommer kakan och den information som lagras på denna att överföras antingen till den webbplats som skapade den (kaka från första part) eller till en annan webbsida som den tillhör (kaka från tredje part). På så sätt är det möjligt för webbsidan att se att du redan har besökt webbsidan med denna webbläsare. Andra webbtekniker används för liknande ändamål. Vi refererar även till dessa tekniker som ”kakor”.

De flesta av de kakor som vi använder kommer att raderas från din hårddisk efter slutet av webbläsarsessionen (så kallade sessionskakor). Andra kakor finns kvar på din dator och gör det möjligt för oss att känna igen din dator igen vid ditt nästa besök (så kallade permanenta kakor).

När du besöker vårt online-erbjudande har du möjlighet att informera dig om vilken typ av kakor vi använder, att acceptera eller avvisa deras användning. Utan ditt samtycke kommer vi endast att använda absolut nödvändiga kakor. Dessutom kan du när som helst hantera dina inställningar för detta genom att använda den röda knappen längst ner till vänster. Om du har gett oss ditt samtycke kommer en senare återkallelse inte längre att påverka lagenligheten av tillgången eller lagringen som har ägt rum fram till den punkten.

De flesta webbläsare tillåter dig också att hantera användningen av kakor, t.ex. att acceptera eller avvisa alla kakor eller att endast acceptera vissa kakor. Vid behov kan du också ställa in din webbläsare så att den informerar dig om placeringen av kakor. Du hittar alternativen för att hantera och ta bort kakor i den dokumentation som är integrerad i respektive webbläsare.

Dessutom erbjuder enskilda tjänsteleverantörer särskilda möjligheter att inaktivera respektive kakor.

Om kakor avaktiveras för vår webbsida är det möjligt att inte alla funktioner på webbplatsen kan användas.

3 Behandling av personuppgifter i online-erbjudande

3.1 Tillhandahållande av online-erbjudande

Vid varje besök på vårt online-erbjudande överförs automatiserade uppgifter och information från användarens slutenhet. Följande uppgifter samlas in:

Namn på din internetleverantör, webbläsartyp/version, den webbsida från vilken du besöker oss och de webbsidor du besöker hos oss, tiden för serverbegäran samt den fullständiga IP-adressen för den begärande datorn.

Dessa uppgifter sparas i allmänhet inte. Annat gäller endast om detta är nödvändigt för dokumentation av juridiskt relevanta åtgärder, t.ex. inom ramen för registrering av kundkonton och då avtal ingås eller för registrering av nyhetsbrevet.

3.2 Samtyckeshantering

I samband med användningen av kakor och relaterade webbtekniker använder vi en tjänst för samtyckeshantering (consensus management). Detta gör det möjligt för oss att inhämta och hantera samtycke från användarna när de besöker vår webbsida.

Följande uppgifter behandlas: samtycke/avslag, hänvisande URL, enhetsinformation, användarinställningar, samtyckes-ID, datum och tid, typ av samtycke, mallversion, språk.

Den rättsliga grunden för databehandling är art. 6.1 c) GDPR.

Mer information om användningen av kakor och relaterad webbteknik finns under siffra 2.

3.3 Kontakt

Du kan nå oss per telefon och e-post via det tillhandahållna kontaktformuläret på plattformen och övrig kontaktinformation. I detta fall kommer de personuppgifter som frivilligt överförs av dig inom ramen för kontaktformuläret, telefonsamtalet eller via e-post att behandlas.

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är art. 6.1 f) GDPR. Det legitima intresset är behandlingen av din begäran. För mer information om denna tjänst se samtyckesbegäran.

3.4 Teknisk support

Vid tekniska frågor och problem som rör produkter från Nexaro kan du kontakta vår tekniska support. För att kunna behandla din förfrågan, reparationer och försändelser av produkterna, behandlar vi de kontaktuppgifter som vi får från dig och, i förekommande fall, din återförsäljare, kommunikationsinnehåll och, i förekommande fall, enhetsdata.

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är art. 6.1 b) GDPR samt art. 6.1 f) GDPR. Det legitima intresset är behandlingen av motsvarande begäran.

3.5 Reklam

Om du har ingått ett avtal med oss kommer vi att benämna dig befintlig kund. I strikt överensstämmelse med de rättsliga kraven för annonsering kan vi behandla dina uppgifter i reklamsyfte för att informera dig om våra erbjudanden, produkter och tjänster genom våra kundrådgivare, per telefon, via e-post eller per post.

I sådana fall behandlar vi dina kontaktuppgifter eller, i förekommande fall, e-postadress eller telefonnummer.
Den rättsliga grunden för databehandling är – i den mån du har gett oss ditt samtycke – art. 6.1 a) GDPR eller art. 6.1 f) GDPR. Det berättigade intresset är marknadsföring som vänder sig till befintliga kunder.

Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina uppgifter för reklamändamål – även via e-post till: info@nexaro.com.

4 Behandling av personuppgifter på webbsidan

4.1 Boka tid online

På vår webbsida har du möjlighet att göra en förfrågan om att boka en produktdemonstration. Vi använder behandlingen av personuppgifter från inmatningsfälten uteslutande för att behandla din begäran. Detta omfattar följande uppgifter:

Titel, företag, befattning, efternamn och förnamn, postadress, e-postadress, telefonnummer, tidsbokning (datum, tid och plats), kundgrupp.

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är art. 6.1 f) GDPR. Det legitima intresset är behandlingen av din begäran.

4.2 Online-shop

På vår webbsida tillhandahåller vi Nexaros online-shop. I syfte att hantera beställningar och, om nödvändigt, inom ramen för kundsupport, behandlar vi dina personuppgifter för genomförandet av avtalet: 

Titel, företag, efternamn, förnamn, postadress, e-postadress, födelsedatum, valfritt: annan leveransadress.

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är art. 6.1 b) GDPR.

4.2.1 Kundkonto online-shop

Inom ramen för vår online-shop erbjuder vi dig möjligheten att skapa ett konto och att använda de relaterade funktionerna.

För registrering och tillhandahållande av kontot kommer följande personuppgifter att bearbetas av oss: Titel, företag, efternamn, förnamn, postadress, momsregistreringsnummer, lösenord, angiven leveransadress, telefonnummer och e-postadress.

Som registrerad användare har du också möjlighet att när som helst ändra adressuppgifter som lagrats om dig eller radera kundkontot.

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är art. 6.1 b) GDPR.

4.2.2 Överföring av data till betaltjänstleverantörer och logistikpartner

Vi använder betaltjänstleverantören Shopify Payments, 2nd Floor, 1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, Dublin 4, Irland. Om du väljer ett betalningssätt som erbjuds genom Shopify Payments, kommer betalningen att behandlas via den tekniska tjänsteleverantören Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland.

I syfte att behandla betalningar överför vi följande uppgifter till respektive betaltjänstleverantör: Företag, namn, förnamn, postadress, kreditkortsnummer, (om tillämpligt) kontonummer, BIC, fakturabelopp, valuta och transaktionsnummer, beställningsinformation.

Överföringen av dina uppgifter sker uteslutande för betalningshantering med Stripe Payments Europe Ltd. och endast i den utsträckning det är nödvändigt för detta ändamål.

Mer information om Shopify Payments dataskydd hittar du här

Dataskyddsinformation om Stripe Payments Europe Ltd. finns här.

Dessutom överför vi följande uppgifter till våra logistikpartner och postserviceföretag i syfte att leverera de beställda varorna:

Företag, efternamn, förnamn, postadress, e-postadress, innehållet i kundvagnen.

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är art. 6.1 f) GDPR. Det legitima intresset är betalningshanteringen respektive varuleveransen.

4.2.3 Förebyggande av bedrägerier

Inom ramen för beställningsprocessen behandlar vi dina uppgifter i syfte att genomföra en avtalsgenomgång för att upptäcka bedrägliga eller otillbörliga handlingar. Under denna kontrollerar vi identitetsuppgifter, adresser och, om nödvändigt, kreditkortsinformation som en förebyggande åtgärd mot bedrägeri samt för att säkerställa leverans av de utvalda varorna.

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är art. 6.1 f) GDPR. Det legitima intresset är att upptäcka och förhindra bedrägliga och/eller otillbörliga aktiviteter.

4.2.4 Sanktionsskydd

Vi är förpliktade att jämföra beställningsuppgifter med personbaserade sanktionslistor/embargon för att inte förse listade personer med ekonomiska resurser eller finansiella resurser och att säkerställa efterlevnad av utrikeshandelslagstiftningen.

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är art. 6.1 c) GDPR).

4.2.5 Kreditkontroll

Om vi, på grund av den betalningsmetod som du har valt, gör varuleverans i förskott, behandlar vi de uppgifter som du har angett som en del av beställningsprocessen i syfte att fatta ett relevant beslut om att upprätta, genomföra eller förkasta ett avtalsförhållande.

Vi överför dina företagsuppgifter och fakturauppgifter (företag, juridisk form, företagsadress, representanter, kontaktpersoner och kontaktuppgifter, fakturauppgifter) för bedömning av risken för betalningsförsummelse till Creditsafe (Creditsafe Deutschland GmbH, Schreiberhauer Str. 30, DE-10317 Berlin, Tyskland – Creditsafe). Som en del av kreditbedömningsprocessen får vi information om tidigare betalningsbeteende och en bedömning av standardrisken baserat på en poängberäkning. Poängberäkningen baseras på ett matematiskt och statistiskt erkänt och beprövat förfarande, där dina tidigare nämnda uppgifter samt eventuella data om betalningserfarenhet ingår i olika viktningar. Det beskrivna poängsättningsförfarandet utförs i enlighet med dataskyddet. Det beräknade poängvärdet överförs inte till i form av en enkel siffra, utan krypteras med fördefinierade parametrar. Utifrån denna information kommer vi sedan att acceptera eller avvisa en osäker betalningsmetod som du har valt i orderprocessen.

Detaljerad information om Creditsafe i den mening som avses i art. 14 GDPR, dvs. information om affärsändamål, om datalagringsändamål, om mottagare av uppgifter, om rätten till att få uppgifter som sig själv, rätten till radering eller korrigering m.m. finns på Creditsafes webbsida här

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är art. 6.1 f) GDPR. Det legitima intresset är att undvika uteblivna betalningar.

4.3 Nyhetsbrev

Du kan prenumerera på det kostnadsfria nyhetsbrevet genom att ange din e-postadress på vår webbsida. Din e-postadress kommer att skickas till oss när du registrerar dig för nyhetsbrevet. Under registreringsprocessen använder vi det så kallade double-opt-in-förfarandet.

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är art. 6.1 a) GDPR. Texten i samtyckesförklaringen lyder:

”[ ] Ja, jag vill få nyhetsbrev innehållande den senaste informationen om Nexaros produkter och tjänster. Jag kan när som helst återkalla detta samtycke med framtida verkan. Länken till administrationen av mitt samtycke finns i slutet av varje utgivet nyhetsbrev.”

5 Behandling av personuppgifter i Nexaro HUB

På vår plattform tillhandahåller vi tjänster som ingår i Nexaro HUB. Inom ramen för beställningsprocessen behandlar vi personuppgifter, försåvitt detta inte görs inom ramen för en avtalsbehandling.

5.1 Registrering och kundkonto

Användandet av Nexaro HUB förutsätter registrering och skapande av kundkonto. Inom ramen för registreringen och genomförandet av användningsrelationen kommer följande personuppgifter att bearbetas av oss:

Tilltal, företag, efternamn, förnamn, postadress, momsregistreringsnummer, lösenord, telefonnummer och e-postadress.

Som registrerad kund har du också möjlighet att när som helst ändra adressuppgifter som lagrats om dig och radera kundkontot.

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är art. 6.1 b) GDPR.

5.2 Bedrägeriförebyggande, sanktionsskydd, kreditbedömning

Inom ramen för ingående av avtal behandlar vi dina uppgifter även i bedrägeriförebyggande syfte, för kreditbedömning eller sanktionsskydd (jämför 4.2.3 ff).

5.3 Användning av tjänster

Som registrerad användare kan du använda Nexaro HUB inom ramen för den befintliga användningsrelationen. För en ändamålsenlig användning av tjänster kopplas din enhet samman med Nexaro HUB:s tekniska infrastruktur För att tjänsterna ska kunna användas samt i fakturerings- och servicesyfte bearbetas olika kategorier av uppgifter.

I syfte att upprätta och använda tjänsterna omfattar detta identifikationsuppgifter för identifiering av användarkonton och slutenheter (t.ex. ditt användar-ID, enhets- och system-ID för din slutenhet och mobila moduler; kommunikationsinformation som är nödvändig för att ansluta slutenheter till den tekniska infrastrukturen; platsuppgifter för tillhandahållande och hantering av den tekniska anslutningen eller platsbaserade tjänster eller användaruppgifter för faktureringssyften.

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är art. 6.1 b) GDPR.

5.4 Vidareutveckling av produkter och tjänster

I syfte att garantera kundservice och vidareutveckling av våra tjänster och produkter analyserar vi enhetsdata och serviceinformation. Enhetsuppgifter behandlas i regel utan hänvisning till personuppgifter.

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är art. 6.1 f) GDPR. Det legitima intresset är säkerställandet och optimeringen av kundservicen och kvaliteten på produkter och tjänster.

6 Externt innehåll, reklam- och analystjänster

6.1 Google Maps

Med ditt samtycke använder vi karttjänsten Google Maps på vår webbsida. Google Maps är en tjänst från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (”Google”).

Ytterligare information om denna tjänst fås inom ramen för Samtyckeshantering.

Information om Googles behandling av personuppgifter finns här.

Den rättsliga grunden för databehandlingen är art. 6.1 a) GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att göra motsvarande justeringar samtyckespreferenserna i Samtyckeshantering.

6.2  YouTube-video

Vi bäddar in innehåll från YouTube på vår webbplats med hjälp av YouTubes API-tjänster. YouTube är en tjänst från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

När du besöker en sida med inbäddat YouTube-innehåll och en video spelas upp upprättas en anslutning mellan din slutenhet och YouTube-servrarna. I samband med detta överförs din IP-adress, vår webbadress och i förekommande fall ytterligare information till YouTube. Med ditt samtycke används kakor. Om du samtidigt är inloggad på Google kommer informationen att tilldelas ditt YouTube-medlemskonto. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt medlemskonto innan du besöker vår webbplats.

Information om Googles behandling av personuppgifter finns här

Du hittar YouTubes användarvillkor här.

Rättslig grund för tillhandahållande av YouTube-innehåll på vår webbsida är art. 6.1 f) GDPR. Det legitima intresset är tillhandahållande av externt innehåll.

6.3 Google Analytics

Med ditt samtycke använder vi Google Analytics på vår webbsida för att analysera webbplatsen. Google Analytics är en tjänst från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (”Google”).

Ytterligare information om denna tjänst fås inom ramen för Samtyckeshantering.

Den rättsliga grunden för databehandlingen är art. 6.1 a) GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att justera samtyckespreferenserna i Samtyckeshantering på motsvarande sätt.

6.4 Google Signals

Med ditt samtycke använder vi Google Signals på vår webbsida för att få enhetsinformation om ditt besök på vår webbsida. Google Signals är en tjänst från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (”Google”).

Ytterligare information om denna tjänst fås inom ramen för Samtyckeshantering.

Den rättsliga grunden för databehandlingen är art. 6.1 a) GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att justera samtyckespreferenserna i Samtyckeshantering på motsvarande sätt.

6.5 Hotjar

Med ditt samtycke använder vi analystjänsten Hotjar på vår webbsida. Hotjar är en tjänst från Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Center, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta (”Hotjar”).

Ytterligare information om denna tjänst fås inom ramen för Samtyckeshantering.

Den rättsliga grunden för databehandlingen är art. 6.1 a) GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att justera samtyckespreferenserna i Samtyckeshantering på motsvarande sätt.

6.6 Microsoft Clarity

Med ditt samtycke använder vi analystjänsten Microsoft Clarity på vår webbsida. Microsoft Clarity är en tjänst från Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521, Irland.

Ytterligare information om denna tjänst fås inom ramen för Samtyckeshantering.

Den rättsliga grunden för databehandlingen är art. 6.1 a) GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att justera samtyckespreferenserna i Samtyckeshantering på motsvarande sätt.

6.7 Reklam, analys och optimering

Med ditt samtycke använder vi tredjepartstjänster på vår webbplats för att mäta räckvidden och optimera vår webbplats och annonsering. Du kommer att få ytterligare information om dessa tjänster och behandlingen av personuppgifter inom ramen för Samtyckeshanteringen.

6.7.1 Google Ads

Med ditt samtycke använder vi Google Ads på vår webbplats för marknadsföring och optimering av våra annonser. Google Ads är en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (”Google”).

Google Ads gör det möjligt för oss att använda annonser (s.k. Google Ads) på externa webbplatser för att på ett målinriktat sätt marknadsföra vårt erbjudande och att avgöra hur framgångsrika enskilda annonseringsåtgärder är. För detta ändamål placeras anpassade annonser inom Google Display Network, och vi får statistiska utvärderingar från Google om vår annonsering. Information om Googles behandling av personuppgifter finns här.

Den rättsliga grunden för databehandlingen är art. 6.1 a) GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att justera samtyckespreferenserna i Samtyckeshantering på motsvarande sätt.

6.7.2 LinkedIn Ads

Med ditt samtycke använder vi LinkedIn på vår webbplats för marknadsföring och optimering av våra annonser. LinkedIn är en tjänst från LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland (”LinkedIn”).

LinkedIn gör det möjligt för oss att marknadsföra vårt erbjudande med hjälp av annonser på externa webbplatser och att avgöra hur framgångsrika enskilda annonseringsåtgärder är. För detta ändamål får vi statistiska utvärderingar av vår reklam från LinkedIn. Information om LinkedIns behandling av personuppgifter finns här.

Den rättsliga grunden för databehandlingen är art. 6.1 a) GDPR.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att justera samtyckespreferenserna i Samtyckeshantering på motsvarande sätt.

6.7.3 Yahoo Ads

Med ditt samtycke använder vi Yahoo på vår webbplats för marknadsföring och optimering av våra annonser. Yahoo är en tjänst som tillhandahålls av Yahoo EMEA Limited, 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Irland (”Yahoo”).

Yahoo gör det möjligt för oss att använda annonser på externa webbplatser för att marknadsföra vårt erbjudande och att avgöra hur framgångsrika enskilda annonseringsåtgärder är. För detta ändamål får vi statistiska utvärderingar av vår reklam från Yahoo. Information om Yahoos behandling av personuppgifter finns här.

Den rättsliga grunden för databehandlingen är art. 6.1 a) GDPR.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att justera samtyckespreferenserna i Samtyckeshantering på motsvarande sätt.

7 Säkerhetsinformation

Vi skyddar dina uppgifter mot obehörig åtkomst, förlust och förstörelse med hjälp av tekniska och organisatoriska åtgärder. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt enligt den tekniska utvecklingen.

Status: 23.03.2023