icon
<h1>FAQ</h1>

FAQ

Välj vad du vill veta mer om:

Vad betyder Nexaro?

Nexaro är en neologism som återspeglar kärnan i vårt varumärke: Innovation, kundfokus, problemlösning och tillförlitlighet – med våra smarta lösningar kan yrkesverksamma världen över maximera sina resultat var dag.

Vem eller vad är Nexaro?

Nexaro är ett oberoende startup-företag, verksamt både i Tyskland och internationellt, som utvecklar, producerar och marknadsför produkter för en professionell städning – inklusive digitala produkter och tillbehör.

Vilken relation har Nexaro till Vorwerk Professional GmbH?

Nexaro är varumärket som används för alla produkter och det används också för kommunikationen i alla kanaler. Vi har varit verksamma som Nexaro GmbH sedan augusti 2022, men fram till dess hette vårt företag Vorwerk Professional GmbH.

Hur ser relation ut mellan Nexaro och Vorwerk-koncernen?

Som en oberoende start-up är vi ett av många företag inom Vorwerk-koncernen.

Var finns Nexaro?

Nexaro är baserat i Wuppertal, Tyskland.

Vad är cobots?

Begreppet cobot är en ordlek som består av en sammansättning av de engelska termerna collaboration och robot. Klassiska robotar förväntas i regel att utföra sina uppgifter på egen hand medan cobots bygger på ett direkt samarbete och en arbetsfördelning mellan människa och maskin.

Vilka kundreferenser har ni?

Eftersom vi fortfarande befinner oss i utvecklingsfasen kan vi i dagsläget inte ange några referenser. Men en sak är klar: Vi har ett nära samarbete med ledande företag i branschen.

Hur stor är Nexaro NR 1500?

I centimeter: ungefär 35 x 35 x 18 – vilket motsvarar ungefär sex staplade pizzakartonger.

Hur mycket väger den autonoma robotdammsugaren?

Cirka 6,5 kg, om de stora dammbehållarna fortfarande är tomma.

Hur snabb är dess kartläggningshastighet?

Max 300 kvadratmeter per timme. Mer information om mappning finns i vår How-to-Video.

Hur stor är dammbehållaren?

Rymliga 1,4 liter.

Vilka sorts sensorer har den autonoma robotdammsugaren?

Flera olika med mycket olika funktioner: en laseravståndssensor (LDS), en stötfångarsensor, åtta fallsensorer, två magnetfältsensorer, en sensor för att följa väggar, inkrementella sensorer, en tröghetsmätningsenhet (IMU) och andra.

Hur långt kan Nexaro NR 1500 se?

Laseravståndssensorn (LDS) kan läsa av ytor på upp till 3 meters avstånd. Tack vare intelligenta SLAM-algoritmer och sensordatafusion kan roboten även navigera inom större områden.

Hur exakta är prestandauppgifterna?

Prestandauppgifterna är mycket beroende av omgivningen (rumsgeometri, möbler, hinder osv.), golvtypen och vilket rengöringsläge som har valts. För att uppnå maxvärdena rekommenderar vi att konfigurera varje robot så att den kan uppfylla sin uppgift på bästa möjliga sätt: Använd roboten för att registrera rengöringsområdet och ställ in no-go-zoner för att markera känsliga eller komplicerade områden som roboten inte ska köra in i eller bearbeta. Rengöringsläge och rengöringsintervall kan konfigureras separat för varje definierad rengöringszon.

Var tillverkas Nexaro NR 1500?

Enheten konstruerades av Nexaro i Wuppertal, Tyskland och utvecklades i Europa och Kina med stöd av utvecklingsteamet från Vorwerk-koncernen. Den produceras i en fabrik i Kina som tillhör Vorwerk-koncernen. Fläktmotorn, som kärnkomponent, tillverkas i Wuppertal i Vorwerks produktionsanläggning.

Hur ställer man in Nexaro NR 1500 och hur lång tid tar inställningen?

Inställningen av rengöringsuppgifter för Nexaro NR 1500 görs via Nexaro HUB och inställningen kan endast utföras av rollprofilerna Administratör, Objektansvarig och Chef. Hur lång tid den första installationen tar beror på objektet som ska rengöras. Den genomsnittliga hastigheten för att kartlägga ett rengöringsområde är dock cirka 300 kvadratmeter per timme. Du kan hitta mer information om hur du skapar ett Nexaro HUB-konto i vår How-to-Video.

Hur lång är den genomsnittliga drifttiden – när måste den laddas?

Den maximala batteritiden är 180 minuter. Dock kan externa faktorer så som golvtyp, temperatur eller valt rengöringsläge också påverka tiden. När batteriet är tomt laddas roboten automatiskt och fortsätter därefter rengöringen. Det gör att drifttiden är ”obegränsad”. Mer information om laddstationen hittar du i vår How-to-Video.

Hur lång är den genomsnittliga laddningstiden?

På endast 95 minuter går den autonoma robotdammsugaren från 15 % till 80 % laddning. Från 15 % till 95 % tar laddningen ca 120 minuter.

Hur länge räcker batteriet innan det behöver bytas ut?

Batterierna är utformade för en lång hållbarhet. I standardförhållanden behåller batterierna 80 % av sin kapacitet efter två års normal användning.

Vad händer vid mindre förändringar i rumsmiljön?

Den autonoma robotdammsugaren kartlägger sin miljö under varje rengöringskörning och jämför den med den sparade rengöringskartan. Mindre ändringar upptäcks och beaktas vid navigeringen. No-go och rengöringszoner kvarstår och beaktas också. Efter en avslutad rengöringskörning kan kartan som skapats används som referens för en ny rengöringskarta – om användaren så önskar.

Hur fungerar Nexaro NR 1500 med mobildata?

Varje robot är utrustad med en 2G-/LTE-M mobilanslutning och ansluter till alla 2G/LTE-nätsignaler, oavsett tjänsteleverantör. Efter konfigurering kan Nexaro NR 1500 även användas utan nätverksanslutning. En nätverksanslutning är dock alltid nödvändig då användaren vill kommunicera med enheten, till exempel för att uppdatera tidsplaner eller ta emot, skapa eller uppdatera rengöringskartor. Vi rekommenderar att placera laddaren på en plats med 2G-/LTE-täckning. I situationer då det inte finns någon 2G-/LTE-signal kan du installera en lokal 2G-/LTE-router (kontakta vår support och din telekommunikationsleverantör för hjälp).

Är trösklar och liknande hinder ett problem?

Nej. Robotens områdesegenskaper uppfyller de tillåtna gränsvärdena i en arbetsplatsmiljö enligt den tyska arbetsmiljöförordningen (ArbStättV).

Rengör den autonoma robotdammsugaren byggnaden även när säkerhetssystemet är aktiverat?

Rengöringsschemat – inklusive start- och sluttider – kan anpassas av användaren utifrån de individuella krav som ställs i byggnaden. Mer information om hur du skapar ett schema finns i vår How-to-Video.

Hur förhindrar systemet att den autonoma robotdammsugaren faller?

Nexaro NR 1500 är utrustad med ett certifierat säkerhetssystem, som t.ex. använder sig av flera redundanta golvsensorer och separata, redundanta säkerhets-mikrocontroller som i realtid upptäcker kritiska förändringar på ytan.

Vad gör Nexaro NR 1500 om arbetet inte är slutfört men batteriet är urladdat?

Den autonoma robotdammsugaren är utrustad med en batteristatuskontroll. Innan batteriet urladdas återgår enheten automatiskt till sin laddstation, laddar upp och återupptar rengöringen vid den punkt där den var tvungen att avbryta – ända tills rengöringsuppdraget är klart eller sluttiden för den schemalagda rengöringskörningen har uppnåtts.

Kan den autonoma robotdammsugaren även köras nattetid?

Ja. Nexaro NR 1500 kan arbeta självständigt när som helst, den behöver varken övervakning eller belysning för att utföra sitt rengöringsuppdrag.

Måste den autonoma robotdammsugaren alltid vara ansluten till nätverket?

Nej. Efter att den konfigurerats kan den även användas utan nätverksanslutning. En nätverksanslutning är dock alltid nödvändig om användaren vill se till att robotens konfiguration är uppdaterad – till exempel för att uppdatera tidsplaner, ta emot, skapa eller uppdatera rengöringskartor.

Kan samma robot rengöra flera våningar?

Nexaro NR 1500 kan användas på flera olika rengöringsområden, på olika våningsplan samt i olika byggnader. Den måste emellertid få hjälp vid förflyttningen från ett rengöringsområde till ett annat eftersom roboten (ännu) inte kan gå i trappor eller själv tillkalla en hiss. Dessutom är det viktigt att användaren ser till att kopplingarna mellan de autonoma robotdammsugarna och rengöringsområdena i HUB är uppdaterade för att säkerställa att rengöringsscheman och no-Go-zoner efterföljs.

Hur högt låter den autonoma robotdammsugaren?

I rengöringsläget Performance är emissionsljudtrycket maximalt 57 dB(A), medan det i Eco-läget till och med är under 49 dB(A). På så sätt undviker vi att roboten stör omgivningen. Dessa värden har mätts i ett laboratorium under standardiserade förhållanden på mattan.

Varför åker den autonoma robotdammsugaren under en kartläggning ibland flera gånger i samma område?

Under kartläggningen så utforskar Nexaro NR 1500 självständigt sin omgivning med hjälp av en AI-kartläggningsalgoritm som utvecklats av Nexaro. För att säkerställa maximal noggrannhet kontrolleras vissa områden ibland två gånger. En anledning kan vara att primärbilden är av dålig kvalitet vilket kan orsakas av förändringar i omgivningen – t.ex. personer som är i rörelse.

Hur många fallsensorer är installerade?

Den autonoma robotdammsugaren är utrustad med totalt åtta fallsensorer för att säkerställa att plötsliga ytförändringar – i regel trappsteg – upptäcks i tid.

Kan jag justera rengöringseffekten för den autonoma robotdammsugaren?

Ja, du kan välja mellan rengöringslägena ”Performance”, ”Balanced” och ”Eco”. Dessutom kan du välja mellan navigeringsalternativen ”Gentle” (större avstånd till objekt) och ”Normal” (normalt avstånd till objekt).

Har Nexaro NR 1500 även en skurfunktion?

Nexaro NR 1500 är utformad som en renodlad dammsugarrobot för att säkerställa maximal flexibilitet på de platser den används. Den har ingen skurfunktion och kan därför användas på hårda golv och heltäckningsmattor.

Vilka ytor kan rengöras med Nexaro NR 1500?

Nexaro NR 1500 kan användas på så väl hårda golv som heltäckningsmattor.

Vad händer om den autonoma robotdammsugaren stöter mot glasdörrar eller glasväggar?

Laserdistanssensorn (LDS) på Nexaro NR 1500 kan eventuellt missa att upptäcka glasdörrar eller glasväggar, men tack vare sin stötfångarsensor upptäcker Nexaro NR 1500 även genomskinliga objekt och navigerar för att undvika dessa. Glasobjekt kan dessutom markeras på kartan med hjälp av no-go-zoner för att garantera en snabbare och störningsfri rengöring.

Vilka möjliga användningsområden finns för Nexaro NR 1500?

Det finns många möjliga användningsområden för Nexaro NR 1500, eftersom den rengör både golv och heltäckningsmattor. Med hjälp av schemafunktionen kan den till exempel köras i fem nätter per vecka på en 400 kvadratmeter stor kontorsyta innan städpersonalen påbörjar sitt arbetsskift.

Kan den autonoma robotdammsugaren användas i alla rum och i alla situationer?

Nexaro NR 1500 fungerar under olika förhållanden. Om du är tveksam, använd handboken för att säkerställa att ditt rengöringsområde uppfyller villkoren för säker drift.

Kan den autonoma robotdammsugaren användas för rengöring i en verkstad?

Den autonoma robotdammsugaren är konstruerad för rengöring av heltäckningsmattor och golv i kontor och kontorsliknande miljöer, som t.ex. hotell, skolor eller butiker. Den är inte konstruerad för rengöring av industriella miljöer som verkstäder, produktionsområden eller lagerhallar.

Kan en autonom robotdammsugare laddas på en andra eller tredje laddstation inom sitt arbetsområde?

Detta är inte möjligt i nuläget. Varje rengöringsområde kan bara utrustas med en laddstation.

Hur använder jag magnetremsor?

Magnetremsor kan användas för att avgränsa området som Nexaro NR 1500 inte får köra in i. Så snart Nexaro NR 1500 kör över en magnetremsa, upptäcker den magnetremsan och kör inte in i området bakom magnetremsan. Du kan använda magnetremsor för att utesluta vissa områden från rengöringen eller för att rationalisera kartläggningsprocessen. Tänk på att positionen för en magnetremsa inte sparas på kartan! Nexaro rekommenderar att magnetremsor används när ett rengöringsområde som innehåller abrupta höjdskillnader (t.ex. trappor) ska kartläggas. Placera en 10 cm lång magnetremsa före en abrupt höjdskillnad för att förhindra att enheten utforskar det här området. Så snart kartan har skapats, lägg till en no-go-zon för området med höjdskillnaden.

Hur långt kan ett städområde vara från laddstationen?

Med utgångspunkt från laddstationens position kan roboten nå punkter inom en radie på upp till 32 meter. När den är placerad i slutet av en korridor där den kan nå flera rum, kan roboten nå alla städområden inom 32 meter från laddstationen.

Vilken funktion har den röda ljusringen?

Den röda ljusringen indikerar robotens aktuella driftstatus. När roboten utför en rengöring pulserar ljusringen. I händelse av ett fel kommer roboten att blinka med ljusringen för att indikera att interaktion med användaren krävs. Vid leverans pulserar ljusringen permanent för att symbolisera att roboten ännu inte är ansluten till ett Nexaro HUB-konto.

Varför hör du ett ovanligt ljud innan roboten startar?

Före varje start av roboten utför den en självkontroll av de säkerhetsrelaterade komponenterna. Detta inkluderar krocksensorerna men även bromsarna på hjuldreven. Att kontrollera bromsen orsakar ett hörbart ljud.

Kan jag städa olika golv med samma robot och samma laddstation?

Ja, för zonbaserad rengöring måste du placera dockningsstationen på samma plats på varje våningsplan. Vi rekommenderar att du använder flera dockningsstationer och enkelt flyttar roboten från ett område till ett annat.

Har roboten samma hastighet i alla städlägen?

Ja, roboten justerar hastigheten på borsten och fläkten beroende på rengöringsläget.

Vad händer om roboten blir stulen och vad ska jag göra?

Om din robot blir stulen är det bara att kontakta vår kundtjänst. Vi kommer omedelbart att blockera din robot mot obehörig användning och säkerställa säkerheten för din enhet och data.

Kan roboten även startas utan laddstation genom att trycka på start/stopp-knappen?

Ja, roboten kan användas även utan laddstation. Innan start måste startknappen aktiveras i robotinställningarna i Nexaro HUB. Den rengör sedan hela det tillgängliga området i rengöringsläget Balanced och ignorerar no-go-zoner. Efter rengöringen återgår roboten automatiskt till startpositionen.

HUR SÄKRAR JAG ATT DAMMBEHÅLLARENS LOCK ÄR ORDENTLIGT STÄNGD OCH INTE ÖPPNAR SIG UNDER ROBOTENS KÖRNING?

Du kan öppna och stänga dammbehållarens lock med handen eller foten genom att trycka på området markerat med TRYCK tills det klickar säkert. Detta säkerställer att locket är ordentligt stängt och förhindrar att det öppnar sig under robotens körning.

Vad är Nexaro HUB?

Nexaro HUB är en programvara som utvecklats av Nexaro – ett intuitivt kontrollcenter där all relevant information finns samlad. Det innebär att du kan hantera hela maskinparken på ett enkelt, heltäckande och tillförlitligt sätt – från den första installationen av en autonom dammsugarrobot till rapportering om genomförda rengöringar.

Hur skapar jag ett HUB-företagskonto?

Det skapar du enkelt själv. Följ bara instruktionerna på nexaro.com. Du hittar mer information om hur du skapar ett Nexaro HUB-konto i vår How-to-Video.

Hur kan medarbetare i mitt företag få tillgång till HUB?

Under fliken ”Användare” kan du lägga till dina medarbetare i Nexaro HUB. Ange bara användarroll och e-postadress för att skapa en ny profil. Personen får sedan ett e-postmeddelande med instruktioner för att komplettera profilen. Därefter kan personen använda HUB.

Varför behöver jag Nexaro HUB?

Med Nexaro HUB kan du konfigurera dina autonoma dammsugarrobotar, kontrollera statusen för hela maskinparken, tilldela robotar till dina medarbetare – och ge dem all information de behöver för användningen.

Kan jag använda Nexaro HUB på min stationära dator?

Ja. Nexaro HUB är en responsiv webbapplikation som kan nås från valfri webbläsare från vilket dator, smartphone eller surfplatta som helst.

Kan jag använda Nexaro HUB när jag inte är ansluten till Internet?

Du kan endast använda Nexaro HUB om du är ansluten till Internet. På så sätt säkerställs att du får live-data från dina autonoma robotdammsugare och alltid är uppdaterad.

Hur många autonoma robotdammsugare kan jag ansluta till HUB?

Det finns ingen gräns för antalet autonoma robotdammsugare som kan anslutas till ditt konto.

Vilken typ av data visas i rengöringsrapporten?

Baserat på tid, kund och användningsområde ger rapporten information om rengöringstid, rengöringsområde och start- och sluttid för olika lägen – så att du direkt kan se hur du kan använda dina robotar ännu smartare.

Vilka användarroller kan jag välja mellan?

Du kan välja mellan fyra roller: Administratör, Städpersonal, Objektansvarig och Chef. Alla rollerna har olika rättigheter för att säkerställa att endast behöriga personer har tillgång till känsliga uppgifter. På så sätt blir HUB-lösningen enklare för alla – och den distraherat inte från arbetet.

Får jag att få ett meddelande när en autonom robotdammsugare har slutfört en rengöringskörning?

Kontrollpanelen ger dig den perfekta översikten: Du kan enkelt kontrollera vilka autonoma robotdammsugare som för närvarande används och vilka robotar som är redo för nästa körning.

Behöver jag teknisk support för att skapa den första kartan?

Nej. Så snart den autonoma robotdammsugaren är ansluten anger du själv var Nexaro NR 1500 ska användas och klickar sedan på knappen ”Skapa karta”. Nexaro NR 1500 utforskar området helt självständigt och skapar en karta. Fast lite hjälp på vägen behöver den dock: Gör de områden som du vill kartlägga tillgängliga. Du kan också använda magnetremsor för att markera trappor och fallkanter – och använda samma metod för att separera områden som du inte vill kartlägga. Mer information om hur du skapar din första karta hittar du i vår How-to-Video.

Kan jag skapa en rutt för den autonoma robotdammsugaren?

Vår Nexaro NR 1500 är utformad för att fungera utan komplicerade installationer. Så snart du startar den – antingen genom en knapptryckning, i Nexaro HUB eller via schemat – så planerar den autonoma robotdammsugaren på egen hand rengöringsrutten.

Är det möjligt att skapa ett rengöringsschema?

Ja. Schemafunktionen gör det möjligt att hantera rengöringen på ett flexibelt sätt. Du kan använda rengöringszoner och definiera olika rengöringslägen för varje zon. Du kan välja vilka zoner som ska rengöras. Dessutom kan du inte bara ställa in starttiden utan även stopptiden om du vill säkerställa att den autonoma robotdammsugaren avslutar arbetet på en viss tid. Mer information om hur du skapar scheman finns i vår How-to-Video.

Varför behövs en kundfunktion i HUB?

Under fliken ”Kunder” kan du definiera platserna där dina autonoma robotdammsugare ska användas för rengöring hos dina kunder. Platsen kan struktureras i fyra nivåer: kundens namn, byggnadens namn, beteckning på våning och rengöringsområdets namn. Mer information om hur du skapar en kundstruktur finns i vår How-to-Video.

Kan alla med ett HUB-användarkonto starta en valfri autonom robotdammsugare via systemet?

Nej. Dina medarbetare som har tillgång till Nexaro HUB kan bara konfigurera och kontrollera de autonoma robotdammsugare som tilldelats dem. Så säkerställer vi att endast behöriga personer har tillgång till känsliga uppgifter – med andra ord: Alla användare får exakt den information som de behöver för sitt arbete.

Kan Nexaro komma åt min HUB-kontoinformation?

Datasäkerhet är en viktig fråga och Nexaro erbjuder en lösning som är helt kompatibel med GDPR.

Måste jag upprepa hela installationen av den autonoma robotdammsugaren om den går sönder och måste bytas ut?

Nej. Du kan ersätta en autonom robotdammsugare och bibehålla hela konfigurationen.

Vilket syfte har rengöringszonerna?

Du kan ställa in rengöringsläge och rengöringsintervall separat för varje definierad rengöringszon. Rengöringen utförs sedan enligt schemat men kan också utlösas manuellt. Mer information om hur du skapar rengöringszoner hittar du i vår How-to-Video.

Hur kan jag lägga till en autonom robotdammsugare till mitt kundkonto?

Användaren öppnar fliken ”Robot” och klickar på ”Lägg till robot”. Två valmöjligheter erbjuds: ”Lägg till och anslut” eller ”Lagra i lista”. Om den autonoma robotdammsugaren finns fysiskt på plats och ska kopplas ihop med HUB så måste alternativet ”Lägg till och anslut” väljas. Efter att en robot har länkats till HUB-kontot kan enheten nu läggas till i ett rengöringsområde och användas för rengöring. Väljs alternativet ”Lagra i lista” adderas roboten endast till inventarielistan och kan inte användas för rengöring. Mer information om hantering av robotar finns i vår How-to-Video.

Vad betyder de olika statusindikatorerna i robot-listan?

Det finns tre statusindikatorer: ”Redo att användas”, ”I drift” och ”Lagrad”. En autonom robotdammsugare är redo att användas om den har länkats till HUB-kontot men ännu inte har tilldelats till ett rengöringsområde. Detta läge indikeras med färgen gul. Den kan nu läggas till i ett rengöringsområde och dess status växlar då till ”I drift”. Den gröna färgen indikerar att roboten nu kan användas för rengöring. Om en robot har lagts till i HUB-kontot via alternativet ”Lagra i lista” visas den i grå färg med beteckningen ”Lagrad”. I det här läget kan en robot endast användas för rengöring efter att den har kopplats till HUB via anslutningsknappen och tilldelats ett rengöringsområde.

Hur tar jag bort en autonom robotdammsugare från HUB-kontot?

Om du har administratörsrollen kan du ta bort en autonom robotdammsugare. Öppna fliken ”Robot” och navigera till önskad robot. Välj alternativet ”Redigera” och klicka sedan på ”Ta bort”. Roboten tas bort helt från systemet – inklusive all data som t.ex. kartor och scheman.

Hur kan jag se vilken autonom robotdammsugare som används var?

Öppna fliken ”Robot” och navigera till önskad autonom robotdammsugare. Observera att endast robotar med status ”I drift” har tilldelats ett rengöringsområde. Under ”Användningsområde” kan du se var en robot används.

Varför kan jag se en autonom robotdammsugare i robotlistan men varken starta den eller öppna det tillhörande rengöringsområdet?

En autonom robotdammsugare kan endast användas av den personal som den är tilldelad. Öppna fliken ”Robot” och navigera till önskad enhet. Här kan du se vem som är ansvarig för denna robot. Om du vill ha tillgång till den valda roboten kontaktar du personerna på listan och ber dem att ange dig som ansvarig personal.

Hur kan jag tilldela mina medarbetare autonoma robotdammsugare och kunder?

Användarens ansvarsområde kan fastställas beroende på medarbetarens användarroll – städpersonal, objektansvarig eller chef: Chefer kan tilldelas kunder och därmed få tillgång till alla robotar som används hos denna kund. Dessutom kan de utse objektansvarig och städpersonal till kundens byggnad. Objektansvariga kan tilldelas byggnader och därmed få tillgång till alla robotar som används i respektive byggnad. De kan dessutom utse ansvarig städpersonal för denna byggnad. För att lägga till ansvarig personal måste chefen eller objektansvarig navigera till kundfunktionen och klicka på ”Hantera” under punkten ”Ansvariga medarbetare ”.

Hur kan jag skapa en rengöringsrapport?

Öppna fliken ”Rapport”. Välj ”Skapa rengöringsrapport”, den önskade tidsperioden och den kund eller de kunder som du vill skapa rengöringsrapporten för. Du får sedan ett e-postmeddelande inom några minuter med rapporten.

Hur går jag till väga för att snabbt hitta den autonoma robotdammsugaren i rengöringsområdet om den inte befinner sig vid laddstationen?

Navigera till den autonoma robotdammsugarens rengöringsområde och klicka på alternativet ”Spela upp ljud”. Roboten kommer skicka en ljudsignal för att hjälpa dig att snabbt hitta var den befinner sig. Dessutom visas robotens senast kända position på kartan under ”Rengöringsresultat”.

Hur kan jag ändra rengöringsområdet för en autonom robotdammsugare?

Navigera till önskat rengöringsområde och ta bort den autonoma robotdammsugaren från det aktuella rengöringsområdet genom att klicka på de tre punkterna under ”Robot”. Navigera sedan till det nya rengöringsområdet och lägg till roboten genom att klicka på ”Tilldela robot”.

Hur lägger jag till en ny karta för rengöringsområdet?

Navigera till önskat rengöringsområde. Om det redan finns en karta och du vill utföra en ny kartläggning av totalytan kan du starta kartläggningen genom att klicka på de tre punkterna under ”Karta”. Mer information om hur du skapar din första karta hittar du i vår How-to-Video.

Hur kan jag använda en karta som skapats under rengöringen som huvudkarta för att definiera zoner?

Navigera till önskat rengöringsområde och välj den önskade kartan under ”Rengöringsresultat”. Med ett klick på ”Välj karta som huvudkarta” överförs den valda rengöringskartan. Kontrollera sedan de zoner som du har skapat och anpassa vid behov dessa utifrån den nya kartan.

Hur kan jag se felmeddelanden för en autonom robotdammsugare?

Felmeddelanden visas under fliken ”Robot”.

Hur kan jag se vem som är ansvarig för en viss autonom robotdammsugare?

Navigera till önskad robot under fliken ”Robot”. Under ”Ansvarig personal ” visas de ansvariga medarbetarna.

Får jag ett meddelande när en autonom robotdammsugare avlägsnas från sin position?

I vår första HUB-version finns det ingen funktion som informerar användaren när en autonom dammsugarrobot avlägsnas från sin position.

Kan jag skapa uppgifter för min städpersonal som visas i uppgiftslistorna i Nexaro HUB?

I vår första HUB-version går det inte att skapa egna uppgifter för städpersonalen – men om funktionen efterfrågas kommer vi att lyssna på den återkoppling som vi får.

På vilka språk kommer Nexaro HUB att vara tillgänglig?

Nexaro HUB finns på tyska, engelska, holländska, franska, danska, svenska och finska.

Kan jag använda alla kartor från området rengöringsresultat som huvudkarta?

En karta kan användas som huvudkarta om 1. inga rengöringszoner användes när kartan skapades, 2. roboten startade från laddningsstationen när kartan skapades, och 3. kartläggningen eller rengöringen inte avbröts p.g.a. ett navigeringsfel.

Vad måste jag göra om roboten visar ett säkerhetstillståndsmeddelande i Nexaro HUB?

På grund av sitt kommersiella godkännande har NR 1500 mekanismer för att upptäcka säkerhetskritiska situationer. Motsvarande meddelanden i Nexaro HUB är indelade i följande tre kategorier. Säkerhetstillstånd 1 : Vid säkerhetstillstånd 1 kontrollerar roboten självständigt om det finns en säkerhetskritisk situation. Om inte, återställs säkerhetstillståndsmeddelandet 1 omedelbart och roboten fortsätter sin uppgift. Om en säkerhetskritisk situation upptäcks genereras säkerhetstillståndsmeddelande 2. Säkerhetstillstånd 2 : Vid säkerhetstillstånd 2 måste användaren bekräfta att den säkerhetskritiska situationen har eliminerats genom att trycka på start-stopp-knappen. Exempel: Om en fallande kant upptäcks under rengöringen visar roboten tillstånd 2 i Nexaro HUB. I det här fallet kan användaren ta bort roboten från den fallande kanten, säkra den fallande kanten, till exempel med magnetremsor, och låta roboten fortsätta genom att trycka på knappen. Säkerhetstillstånd 3 : Vid säkerhetstillstånd 3 måste användaren ställa tillbaka roboten på laddningsstationen. Om en ny rengöring påbörjas, kontrollerar roboten självständigt dess funktionalitet och om kontrollen lyckas återställs säkerhetstillstånd 3.

Finns det en lista över förbrukningsmaterial?

De tre viktigaste förbrukningsmaterialen är huvudborste, filter och sidoborste.

Hur ofta måste slitagedelarna bytas ut? Till exempel en gång per år?

Detta beror framför allt på användningsfrekvensen och typen av rengöringsytor. I snitt räknar vi med att filter och huvudborste måste bytas årligen samt att fyra sidoborstar förbrukas per år. Valsarna måste uppskattningsvis bytas ut vartannat år och hjulen måste bytas ut var fjärde år.

Hur töms dammbehållaren?

Dammbehållaren kan tömmas på två olika sätt: genom att sugas ur direkt eller genom att ta ut och tömma behållaren. Se den detaljerade beskrivningen i användarhandboken – eller titta på motsvarande How-to-Video.

Hur ofta måste jag tömma dammbehållaren?

Intervallet för tömning av dammbehållaren beror på olika faktorer så som rengöringsschema, rengöringsområde eller rengöringsobjekt. I en normal kontorsmiljö är det mer än tillräckligt att tömma dammbehållaren en gång per vecka.

Var kan jag köpa förbrukningsmaterial och tillbehör till Nexaro NR 1500?

Förbrukningsmaterial och tillbehör kan köpas i webbutiken, via distributörer och grossister – eller via våra key account-medarbetare.

Kan Nexaro NR 1500 rengöras? Hur ofta? Hur? Kan verktyg och vätskor användas?

Nexaro NR 1500 kan rengöras med vanliga rengöringsmedel som finns tillgängliga i handeln. Rengöring ska utföras enligt beskrivningen i handboken och med angivna rengöringsintervall.

Vilka delar kan bytas ut utan hjälp av en tekniker?

Huvudborste, sidoborste, filter, rullar, batterier och hjul kan bytas ut av utbildad personal. Byte av interna komponenter och elektronik (sensorer, kabelsats, PCB:er) måste utföras av Nexaros reperationsservice. Mer information om rengöring och byte av borstar hittar du i vår How-to-Video.

Finns laddstationer bland reservdelarna och vad är priset?

Ja, besök vår webbshop LÄNK. (Obs: inte tillgänglig ännu)

Hur lång är leveranstiden?

Det beror på destinationen: Inom Tyskland ca 3–4 dagar, till övriga EU-länder är den längre. Till utvalda marknader erbjuds också expressleverens. Detaljerad information hittar du här.

Är det möjligt att spåra sändningen?

Det är i regel möjligt att spåra sändningen, men det beror på leverantören. Detaljerad information hittar du här.

Erbjuds expressfrakt?

Ja, för de flesta destinationer – men du måste då räkna med att en extra kostnad tillkommer. Detaljerad information hittar du här.

Vart vänder jag mig om Nexaro NR 1500 inte fungerar?

För att säkerställa att din reparation hanteras så snabbt och så smidigt som möjligt, kontakta vår kund- och reparationsservice: +49 202 564 7979 (måndag till fredag från 8:00 till 17:00) eller info@nexaro.com.

Vem hjälper mig om en Nexaro NR 1500-del saknas eller är skadad vid leverans?

I dessa fall kan du kontakta vår kundtjänst på +49 202 564 7979 (måndag till fredag från 8:00 till 17:00). Eller skicka ett e-postmeddelande till info@nexaro.com; vår kund- och reparationsservice hjälper dig gärna.

Hur lång tid tar en reparation?

Det är svårt att svara på eftersom det beror på vilken typ av reparation som är nödvändig och vilka delar som ska bytas ut. Vi gör i alla fall vårt bästa för att få i gång din NR 1500 så snabbt som möjligt.

Finns det en ersättningsmaskin som kan användas under tiden som Nexaro NR 1500 repareras?

Det finns tyvärr inget allmänt svar på den frågan. Kontakta vår kund- och reparationsservice måndag till fredag mellan 9:00 och 17:00 rörande din fråga: Ring +49 202 564 7979 eller skicka ett e-postmeddelande till info@nexaro.com. Vi hjälper dig gärna!

Var finns era reparationscenter?

Vi reparerar utrustningen på en central reparationsplats i Tyskland.

Hur kan jag själv kassera batterier, doftchip, förpackningsmaterial, använda filter och i förekommande fall en autonom robotdammsugare?

Observera alltid din lokala lagstiftning! I allmänhet kan använda doftchip och filter kasseras med restavfallet. Om förpackningen innehåller plastdelar ska du kassera dessa separat från pappers- och kartongdelarna. Lämna in dina tomma batterier till en återvinningsstation för batterier där dessa – precis som den autonoma robotdammsugaren – inte hamnar i hushållsavfallet. Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter måste samlas in separat och överlämnas till en godkänd återvinnings- eller insamlingsplats, t.ex. en kommunal återvinningsstation.

Erbjuds garanti?

Vi erbjuder en lagstadgad garanti på 12 månader.

Kan jag beställa ett ytterligare garantipaket?

För närvarande erbjuder vi inte detta.

Är det möjligt att redan nu få se Nexaro NR 1500 live?

Du kan när som helst delta online i våra webbinarier om produkterna Nexaro NR 1500 eller Nexaro HUB. Alternativt kan du också kontakta en av våra återförsäljare i ditt område. Du hittar dem på https://nexaro.com/sv/pages/distributors. Det är möjligt att få en begränsad men specialiserad produktdemonstration av vårt Key Account Sales Team. Kontakta vår kundtjänst på +49 202 564 7979 (måndag till fredag från 9:00 till 17:00) eller skriv till oss på info@nexaro.com med relevant ämnesrad så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Hur mycket kostar Nexaro NR 1500?

Priserna för vår Nexaro NR 1500 och Nexaro Bundle-erbjudandet inkl. Nexaro HUB Pro.Multi-licens hittar du här.

Vilket licensalternativ är rätt för mig?

Företag som inte behöver mer än en autonom robotdammsugare i sina lokaler får exakt det de behöver med Pro.Single-licensen. Från två enheter och uppåt ger Pro.Multi-licensen dig tillgång till innovativa funktioner som låter dig se den riktiga styrkan hos Nexaro HUB. För mer information, klicka här.

Hur köper jag en Nexaro NR 1500?

Du kan köpa vår autonoma robotdammsugare via utvalda grossister, via vårt Key Account Sales Team och via vår egen onlinebutik.

I vilka länder finns Nexaro NR 1500 tillgänglig?

Under lanseringen fokuserar vi på Tyskland, Nederländerna, Sverige, Finland, Danmark, Belgien, Luxemburg och Österrike. Fast vi planerar även en lansering på ytterligare marknader så att fler kunder snart får möjlighet att använda vår autonoma robotdammsugare.

Vilka betalningsalternativ erbjuds?

Vi kommer att erbjuda de viktigaste och vanligaste betalningsalternativen för respektive distributionskanal.

Finns det en finansieringslösning för Nexaro NR 1500?

Vi undersöker för närvarande frågan men har just nu inget detaljerat eller slutgiltigt svar. Så snart det är klarställt kommer vi att meddela detta i alla våra kanaler. För att se till att inte missa något så kan du registrera dig till vårt nyhetsbrev.

Kan Nexaro NR 1500 köpas för privat bruk?

Nej. Enheten är endast avsedd för kommersiell användning. Vår webbshop vänder sig också endast till företag, dvs till fysiska eller juridiska personer eller juridiska partnerskap, som agerar i utförandet av sin kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet när en juridisk transaktion ingås. Vi ingår inte avtal med konsumenter.

Varför ser jag att jag måste betala €19,90 per månad för Pro.Multi-licensen trots att jag tecknat ett paket (Bundle)?

Under de första 36 månaderna tillkommer inga avgifter för den första och alla efterföljande robotar som köps som ett bundle, även om dessa visas under registreringsprocessen.

KAN NEXARO NR 1500 LEASAS?

Utöver engångsbetalning finns även möjligheten att leasa genom vår samarbetspartner akf bank robotikfinanz. Vi erbjuder för närvarande endast leasing i Tyskland. Mer information hittar du här. Om du är intresserad av ett leasingerbjudande utanför Tyskland får du gärna kontakta oss då vi kommer att utöka vårt erbjudande så snabbt som möjligt. Vänligen kontakta vår kundtjänst .

Hur hanterar Nexaro kunddata?

Skyddet av personuppgifter är en viktig fråga för oss och utförs enligt högsta standard. Till detta hör också att vår server är placerad i Tyskland. För mer information om vår konfidentiella behandling av din information hittar du i vår sekretesspolicy.

Vilka uppgifter samlar Nexaro in om sina kunder?

Mer information finner du i vår sekretesspolicy.

Mitt företag vill inte längre bli kontaktat av Nexaro. Vad ska jag göra?

Du kan enkelt själv avregistrera dig från Nexaros nyhetsbrev: Klicka bara på avregistreringsknappen för att avsluta prenumerationen av nyhetsbrevet. Kontakta vår kundtjänst för alla övriga frågor.

Hur och var säkerhetskopieras mitt företags uppgifter?

Dina uppgifter är mycket viktiga för oss – därför lagras de uteslutande på servrar i Tyskland. Mer information finner du i vår sekretesspolicy.

Är mitt företags information säker hos Nexaro eller lämnas den vidare till tredje part?

Som princip lämnar vi inte ut några uppgifter till tredje part. Skulle det dock vara nödvändigt – t.ex. för betalningshanteringen – kommer vi att informera dig direkt och transparent. Mer information finner du i vår sekretesspolicy.

Vart tar den data som samlas in av roboten och dess sensorer vägen (t.ex. byggnadernas planritningar)?

Vår lösning är baserad på AWS och vi använder servrar i Europa.

Hur skyddas Nexaro HUB-data från förlust av data?

Nexaro HUB säkerställer ett pålitligt skydd av data genom dagliga säkerhetskopieringar. I händelse av oväntad dataförlust är vårt system utformat för att återställa data omedelbart för att säkerställa minimala avbrott och bevara integriteten hos din information.

Arbetar ni enbart med hållbara och lagenliga leverantörer?

Nexaro har ett nära samarbete med leverantörer, vilket har pågått under flera år och som baseras på strikt efterlevnad av tyska lagen om leveranskedjeskyldigheter.

Varifrån kommer materialet till Nexaro NR 1500?

Materialet som används i vår autonoma robotdammsugare kommer huvudsakligen från Europa och Asien – från hållbara leverantörer som vi har arbetat med under många år.

Vilka förpackningsmaterial används?

I den mån det är möjligt använder vi hållbara förpackningsmaterial, vi arbetar med naturmaterial och sparar på resurserna – därför finns det t.ex. väldigt lite tryck på våra kartonger. Samtidigt ser vi till att våra produkter når dig på ett säkert sätt.

Är försändelsen CO2-neutral?

Vi samarbetar med olika leverantörer beroende på destinationsadress samt försändelsens storlek och vikt. I högsta möjliga mån väljer vi CO2-neutrala försändelser och arbetar kontinuerligt med att minska vårt CO2-avtryck inom det här området.