icon

Privacybeleid

1 Algemene informatie

1.1 Verantwoordelijke

Verantwoordelijke juridische entiteit is:

Nexaro GmbH
Mühlenweg 17–37, 42275 Wuppertal
Telefoon: +49 202 564 7979
Email: info@nexaro.com

1.2 Privacybeheerder

U kunt de bedrijfsfunctionaris(sen) voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke bereiken op:

Nexaro GmbH
Die Datenschutzbeauftragte
Mühlenweg 17–37, 42275 Wuppertal
Email: dataprotection@nexaro.com

1.3 Basisprincipes voor de verwerking van persoonsgegevens

Uw gegevens zullen worden beschermd in het kader van de wettelijke voorschriften. Hieronder vindt u informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het online aanbod, dat bestaat uit de bedrijfswebsite inclusief de online winkel van Nexaro, te vinden op internet op www.nexaro.com (hierna ook “website” genoemd), en de Nexaro HUB, te vinden op internet op hub.nexaro.com (hierna ook “platform” genoemd).

1.3.1 Doel en omvang van de verwerking

De bescherming van uw persoonsgegevens op onze website is belangrijk voor ons. In beginsel verwerken wij persoonsgegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het aanbieden van een functionele website en van onze inhoud en diensten.

1.3.2 Rechtsgrondslagen

De verwerking van persoonsgegevens van onze gebruikers vindt plaats met uw toestemming of op basis van een wettelijke toestemming. Voor zover wij toestemming verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, is artikel 6, lid 1, sub a) van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) de rechtsgrondslag voor de verwerking.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, is artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG de rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor de verwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, is artikel 6, lid 1, sub c) van de AVG de rechtsgrondslag.

Indien vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient artikel 6, lid 1, sub d) van de AVG als rechtsgrondslag.

Indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde en de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan dit belang, dan is artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG de rechtsgrondslag voor de verwerking.

1.3.3 Verwijdering van gegevens en bewaartermijn

Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens zo lang en voor zover dat nodig is om de respectieve doeleinden te verwezenlijken. Indien uw gegevens niet langer nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden of indien de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking niet langer van toepassing is, zullen uw gegevens op regelmatige basis worden gewist. Daarbij wordt rekening gehouden met bestaande wettelijke bewaartermijnen (bijv. § 257 HGB (Duitse wetboek van koophandel), § 147 AO (Duitse algemene wet inzake rijksbelastingen) en met verplichtingen op grond van onder meer het Duitse wetboek van koophandel (§ 89b HGB)).

1.3.4 Ontvangers of categorieën ontvangers

Voor zover dit nodig is om onze inhoud en diensten te kunnen aanbieden of de hierna genoemde verwerkingsactiviteiten te kunnen uitvoeren, zullen wij uw gegevens doorgeven aan de volgende categorieën ontvangers:

klantenadviseurs, betalingsdienstaanbieders, financieringspartners, logistieke partners, postdienstverleners, gegevensverwerkers, kredietagentschappen, callcenters, IT-leveranciers, incassobedrijven, belastingconsulenten, advocaten.

Ten behoeve van postreclame en marktonderzoek kunnen wij uw adresgegevens ook doorgeven aan gelieerde ondernemingen, tenzij u daartegen bezwaar hebt gemaakt.

Indien wij gegevens verwerken in een derde land of dit doen in het kader van het gebruik van diensten van derden of het bekendmaken of overdragen van gegevens aan derden, gebeurt dit alleen om te voldoen aan onze (pre)contractuele verplichtingen, op basis van uw toestemming, als gevolg van een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen. Onder voorbehoud van wettelijke of contractuele toestemmingen verwerken wij de gegevens alleen in een derde land of laten wij deze in een derde land verwerken indien aan de bijzondere vereisten van artikel 44 e.v. van de AVG is voldaan. Dit betekent dat de verwerking bijvoorbeeld plaatsvindt op basis van speciale garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een niveau van gegevensbescherming dat overeenkomt met dat van de EU of de naleving van officieel erkende speciale contractuele verplichtingen (de zogenaamde “standaardclausules inzake gegevensbescherming”).

1.4 Rechten van betrokkenen

U kunt de volgende rechten jegens ons uitoefenen, bijv. per e-mail op info@nexaro.com.

1.4.1 Intrekking van toestemmingsverklaringen

Indien u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken, bijv. door een e-mail te sturen naar info@nexaro.com. Een intrekking laat de rechtmatigheid van de tot dan toe verrichte verwerking onverlet.

1.4.2 Recht van bezwaar en reclamebezwaar

In het geval van verwerking van persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG hebt u het recht om bezwaar te maken overeenkomstig artikel 21 van de AVG:

Recht van bezwaar overeenkomstig artikel 21 van de AVG

Overeenkomstig artikel 21 van de AVG hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens op grond van redenen die verband houden met uw bijzondere situatie.

Wij zullen deze gegevens dan niet langer verwerken, tenzij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen worden aangetoond die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. Dit geldt echter niet indien uw bezwaar is gericht tegen verwerking met het oog op reclame.

In het geval van een gerechtvaardigd bezwaar zullen de gegevens worden gewist.

In geval van geautomatiseerde besluitvorming (met inbegrip van profilering) hebt u ook het recht om uw standpunt over de geautomatiseerde besluitvorming kenbaar te maken en om dit besluit handmatig door ons op juistheid te laten controleren.

1.4.3 Andere rechten

Naast het recht om uw aan ons gegeven toestemming in te trekken en het recht om bezwaar te maken in het geval van verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang, hebt u de volgende rechten indien aan de respectieve wettelijke vereisten is voldaan:

  • Recht op informatie overeenkomstig artikel 15 van de AVG, met name kunt u informatie opvragen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie persoonsgegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande bewaartermijn, de oorsprong van uw gegevens indien deze niet rechtstreeks bij u zijn verzameld;
  • Recht op rectificatie van onjuiste gegevens of aanvulling van correcte gegevens overeenkomstig artikel 16 van de AVG;
  • Recht om uw door ons opgeslagen gegevens te laten wissen overeenkomstig artikel 17 van de AVG, voor zover door ons geen wettelijke of contractuele bewaartermijnen of andere wettelijke verplichtingen of rechten tot verdere opslag in acht moeten worden genomen;
  • Recht om de verwerking van uw gegevens te beperken overeenkomstig artikel 18 van de AVG, voor zover u de juistheid van de gegevens betwist, de verwerking onwettig is maar u bezwaar maakt tegen het wissen ervan; de voor de verwerking verantwoordelijke de gegevens niet langer nodig heeft maar u deze nodig hebt om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21 van de AVG;
  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20 van de AVG, d.w.z. het recht om geselecteerde gegevens die door ons over u zijn opgeslagen, te laten overdragen in een gangbaar, machineleesbaar formaat, of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke;
  • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Doorgaans kunnen betrokkenen hiervoor terecht bij de toezichthoudende autoriteit van hun gewoonlijke woon- of werkplaats of van onze bedrijfszetel.

2 Cookies

In het kader van ons online aanbod gebruiken wij cookies en verwante technologieën om u de best mogelijke service te bieden. Basis- en nuttige functies van onze website kunnen niet worden gerealiseerd zonder het gebruik van cookies.

Een cookie is een klein bestand dat internetinstellingen opslaat. Het wordt door de internetbrowser geladen bij het eerste bezoek aan een website. De volgende keer dat deze website wordt opgeroepen, worden de cookie en de daarin opgeslagen informatie doorgestuurd naar de website die de cookie heeft aangemaakt (first party cookie) of naar een andere website waartoe de cookie behoort (third party cookie). Hierdoor kan de website herkennen dat deze al eerder met deze browser werd bezocht. Voor vergelijkbare doeleinden worden andere webtechnologieën gebruikt, die wij in deze context ook “cookies” noemen.

De meeste van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie weer gewist van uw harde schijf (de zogenaamde sessie-cookies). Andere cookies blijven op uw computer staan en stellen ons in staat uw computer bij uw volgende bezoek te herkennen (zogenaamde permanente cookies).

Wanneer u ons online aanbod bekijkt, hebt u de mogelijkheid om na te gaan welk soort cookies wij gebruiken en om het gebruik ervan te aanvaarden of te weigeren. Zonder uw voorafgaande toestemming gebruiken wij alleen cookies die absoluut noodzakelijk zijn. Bovendien kunt u de desbetreffende instellingen te allen tijde via de rode knop linksonder beheren. Indien u ons uw toestemming hebt gegeven, zal een latere intrekking geen invloed meer hebben op de rechtmatigheid van de toegang of opslag die tot de intrekking heeft plaatsgevonden.

Met de meeste internetbrowsers kunt u ook het gebruik van cookies beheren, bijvoorbeeld door alle cookies te aanvaarden of te weigeren of alleen bepaalde cookies te aanvaarden. Indien nodig kunt u uw browser ook zo instellen dat hij u informeert over het plaatsen van cookies. De mogelijkheden voor het beheren en verwijderen van cookies zijn te vinden via de in de desbetreffende browser geïntegreerde documentatie.

Daarnaast bieden individuele dienstverleners ook afzonderlijke opties om de respectieve cookies te deactiveren.

Als de cookies voor onze website worden uitgeschakeld, zijn mogelijk niet meer alle functies van de website in hun volledige omvang beschikbaar.

3 Verwerking van persoonsgegevens bij het online aanbod

3.1 Aanbieden van het online aanbod

Telkens wanneer ons online aanbod wordt bekeken, worden automatisch gegevens en informatie van het eindapparaat van de gebruiker doorgestuurd. De volgende gegevens worden hierbij verwerkt:

Naam van uw internetserviceprovider, browsertype/-versie, de website van waaruit u ons bezoekt en de webpagina's die u op onze site bezoekt, het tijdstip van de serveraanvraag en het volledige IP-adres van de aanvragende computer.

Deze gegevens worden doorgaans niet opgeslagen. Iets anders is alleen van toepassing indien dit noodzakelijk is voor de documentatie van wettelijk relevante handelingen, bijvoorbeeld voor de registratie voor klantenaccounts, het aangaan van een overeenkomst of voor de inschrijving voor de nieuwsbrief.

2.2  Toestemmingsbeheer

Als onderdeel van ons gebruik van cookies en gerelateerde webtechnologieën maken wij gebruik van een toestemmingsbeheersdienst (consent management). Dit stelt ons in staat om de toestemming te verkrijgen en te beheren die gebruikers eventueel geven bij het bezoeken van onze website.

De volgende gegevens worden hierbij verwerkt: Toestemming/weigering, referrer-URL, apparaatinformatie, gebruikersinstellingen, toestemmings-ID, datum en tijd, type toestemming, sjabloonversie, taal.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, sub c) van de AVG.

Meer informatie over het gebruik van cookies en verwante webtechnologieën vindt u onder punt 2.

3.3 Contact

Via het contactformulier op het platform en de overige contactinformatie kunt u ons per telefoon en e-mail bereiken. In dat geval worden de persoonsgegevens verwerkt die u vrijwillig in het contactformulier, tijdens het telefoongesprek of via e-mail hebt meegedeeld.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG. Het gerechtvaardigd belang is gelegen in de verwerking van uw verzoek.

3.4 Technische ondersteuning

Bij technische vragen over en problemen met Nexaro producten kunt u contact opnemen met onze technische ondersteuning. Om uw verzoek, reparatie of verzending af te handelen, verwerken wij uw contactgegevens die we van u of een eventuele handelspartner ontvangen, communicatie-inhoud en eventuele apparaatgegevens.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG of artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG. Het gerechtvaardigd belang bestaat erin het betreffende verzoek te verwerken.

3.5 Reclame

Indien u een contract met ons heeft gesloten, zullen wij u als bestaande klant vermelden. Met strikte inachtneming van de wettelijke bepalingen inzake reclame kunnen wij uw gegevens verwerken voor reclamedoeleinden, om u via onze klantadviseurs, telefonisch, via e-mailcommunicatie of per post te informeren over onze aanbiedingen, producten en diensten.

In dergelijke gevallen verwerken wij uw contactgegevens per post of, indien van toepassing, het e-mailadres of telefoonnummer.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is – voor zover u ons uw toestemming heeft verleend – artikel 6, lid 1, sub a) van de AVG of artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG. Het gerechtvaardigde belang is gelegen in de promotionele benadering van bestaande klanten.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor reclamedoeleinden – ook per e-mail aan: info@nexaro.com.

4 Verwerking van persoonsgegevens op de website

4.1 Online afspraken maken

Op onze website hebt u de mogelijkheid om een afspraak te maken voor een productdemonstratie. De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoerscherm dient uitsluitend voor de behandeling van uw verzoek. Dit omvat de volgende gegevens:

Aanhef, bedrijf, functie, naam en voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, afspraak (datum, tijd en plaats), klantengroep.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG. Het gerechtvaardigde belang bestaat erin uw verzoek te verwerken.

4.2 Online winkel

Op onze website bieden wij de online winkel van Nexaro aan. In het kader van de afhandeling van bestellingen en, indien van toepassing, in het kader van de klantenservice, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst: Aanhef; bedrijfs- of familienaam, voornaam; postadres; e-mailadres; geboortedatum; optioneel: afwijkend leveringsadres.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens bij het afhandelen van bestellingen is artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG.

4.2.1 Klantenaccount voor de online winkel

In onze online winkel bieden wij u de mogelijkheid om een klantenaccount aan te maken en gebruik te maken van de bijbehorende functies.

Voor de registratie en terbeschikkingstelling van het klantenaccount worden de volgende persoonsgegevens door ons verwerkt: Aanhef; bedrijf; naam, voornaam; postadres; btw-identificatienummer; wachtwoord; leveringsadresgegevens; telefoonnummer en e-mailadres.

Als geregistreerde gebruiker hebt u ook te allen tijde de mogelijkheid om de adresgegevens die over u zijn opgeslagen, te wijzigen en de klantaccount te laten verwijderen.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG.

4.2.2 Doorgeven van gegevens aan betalingsdienstaanbieders en logistieke partners

Wij maken gebruik van de betalingsdienstaanbieder “Shopify Payments”, 3rd Floor, Europa House, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2. Als u kiest voor een betaalmethode die wordt aangeboden via de betaaldienstaanbieder Shopify Payments, wordt de verwerking van de betaling uitgevoerd door de technische dienstverlener Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland.

Met het oog op de verwerking van betalingen geven wij de volgende gegevens door aan de respectieve betalingsdienstaanbieder: Bedrijf, achternaam, voornaam; postadres; creditcardnummer, indien van toepassing, rekeningnummer, bankcode, factuurbedrag, valuta en transactienummer, bestelgegevens.

Uw gegevens worden alleen doorgegeven met het oog op de verwerking van betalingen met Stripe Payments Europe Ltd. en alleen voor zover dat voor dit doel noodzakelijk is.

Meer informatie over het privacybeleid van Shopify Payments vindt u hier. Informatie over gegevensbescherming bij Stripe Payments Europe Ltd. vindt u hier.

Bovendien geven wij de volgende gegevens door aan onze logistieke partners en postdienstverleners met het oog op de levering van de bestelde goederen: Bedrijf, achternaam, voornaam; postadres; e-mailadres; inhoud van het winkelmandje.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG. Het rechtmatige belang is gelegen in de verwerking van de betaling of de levering van de goederen.

4.2.3 Fraudepreventie

In het kader van het bestelproces verwerken wij uw gegevens met het oog op de uitvoering van het contract voor mogelijk frauduleus en/of onrechtmatig gedrag. Wij controleren identiteitsgegevens, adressen en, indien van toepassing, creditcardgegevens om fraude te voorkomen en om de leverbaarheid van de geselecteerde goederen te garanderen.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG. Het rechtmatige belang is het opsporen en voorkomen van frauduleuze en/of onrechtmatige activiteiten.

4.2.4 Sanctiebescherming

Wij zijn verplicht bestelgegevens te vergelijken met persoonlijke sanctielijsten/embargo's om te voorkomen dat economische middelen of financiering worden verstrekt aan personen op de lijst en om ervoor te zorgen dat de wetgeving inzake buitenlandse handel wordt nageleefd.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, sub c) van de AVG.

4.2.5 Kredietwaardigheidscontrole

Indien wij op basis van de door u gekozen betalingswijze een vooruitbetaling voor een levering van goederen verrichten, verwerken wij de door u in het kader van het bestelproces ingevoerde gegevens met het oog op een in dit verband te nemen beslissing over de totstandkoming, uitvoering of afwijzing van een contractuele relatie.

Daarbij geven wij uw bedrijfs- en factuurgegevens (onderneming; rechtsvorm; bedrijfsadres; vertegenwoordiger, contactpersoon en contactgegevens; factuurgegevens) door aan Creditsafe Deutschland GmbH (Schreiberhauer Str. 30, 10317 Berlin - Creditsafe) om het risico van wanbetaling in te schatten. In het kader van de kredietwaardigheidscontrole ontvangen wij dus informatie over vroeger betalingsgedrag en een beoordeling van het risico van wanbetaling op basis van een puntenscore. De puntenscore is gebaseerd op een wiskundig-statistisch erkende en beproefde procedure, waarin uw voornoemde inventarisgegevens en, indien van toepassing, gegevens over betalingservaringen in wisselende gewichtsklassen zijn opgenomen. De beschreven scoreprocedure wordt uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming. De berekende score wordt ons niet louter als een getal toegezonden, maar wordt gecodeerd aan de hand van vooraf vastgestelde parameters. Afhankelijk van deze informatie zullen wij dan een onveilige betalingsmethode die u in het bestelproces hebt gekozen, aanvaarden of weigeren.

Gedetailleerde informatie over Creditsafe in de zin van artikel 14 van de AVG, d.w.z. informatie over het zakelijke doel, de doeleinden van de gegevensopslag, de ontvangers van de gegevens, het recht op zelfbeschikking, het recht op wissing of rectificatie, enz. is hier te vinden op de website van Creditsafe.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG. Het rechtmatige belang is het voorkomen van wanbetalingen.

4.3 Nieuwsbrief 

U kunt zich op onze website inschrijven voor de gratis nieuwsbrief door uw e-mailadres in te voeren. Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres aan ons doorgegeven, waarbij wij in het inschrijvingsproces gebruik maken van de zogenaamde double-opt-in-procedure.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, sub a) van de AVG. De tekst van het toestemmingsformulier luidt:

"[ ] Ja, ik wil regelmatig de laatste informatie ontvangen in de nieuwsbrief over onderwerpen gerelateerd aan producten en diensten van Nexaro. Bovendien geef ik Nexaro toestemming om de openings- en doorklikratio's van haar nieuwsbrieven te verzamelen en te bundelen in ontvangersprofielen met het oog op het personaliseren en vormgeven van toekomstige nieuwsbrieven. Ik kan deze toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst; de link om mijn toestemming te beheren staat aan het eind van elke nieuwsbrief."

5 Verwerking van persoonsgegevens in de Nexaro HUB

Op ons platform bieden we de diensten van de Nexaro HUB aan. In het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden persoonsgegevens door ons verwerkt, tenzij dit in het kader van verwerking in opdracht gebeurt.

5.1 Registratie en klantenaccount

De Nexaro HUB kan alleen worden gebruikt na registratie en het aanmaken van een klantenaccount. In het kader van de registratie en de uitvoering van de gebruikersovereenkomst worden de volgende persoonsgegevens door ons verwerkt:

Aanhef; bedrijf; naam, voornaam; postadres; btw-identificatienummer; wachtwoord; telefoonnummer en e-mailadres.

Als geregistreerde klant hebt u ook te allen tijde de mogelijkheid om de adresgegevens die over u zijn opgeslagen, te wijzigen en het klantenaccount te laten verwijderen.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG.

5.2 Fraudepreventie, sanctiebescherming, kredietwaardigheidscontrole

In het kader van het sluiten van de overeenkomst verwerken wij uw gegevens ook met als doel fraudepreventie, kredietwaardigheidscontrole of sanctiebescherming (zie punt 4.3.2f).

5.3 Gebruik van diensten

Als geregistreerd gebruiker kunt u in het kader van de bestaande gebruikersovereenkomst gebruikmaken van de diensten van de Nexaro HUB. Om de diensten zoals bedoeld te gebruiken, moeten uw apparaten verbinding maken met de technische infrastructuur van de Nexaro HUB. Om u van de diensten gebruik te kunnen laten maken en voor de facturering en dienstverlening verwerken wij verschillende categorieën gegevens.

Met het oog op het tot stand brengen en gebruiken van de diensten omvat dit identificatiegegevens voor de identificatie van gebruikersaccounts en eindapparaten (bijv. uw gebruikers-ID, apparaat- en systeem-ID's van uw eindapparaten en mobiele modules; communicatie-informatie die nodig is om de eindapparaten met de technische infrastructuur te verbinden; locatiegegevens voor het verstrekken en beheren van de technische verbinding of locatiegerelateerde diensten of gebruiksgegevens voor factureringsdoeleinden.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG.

5.4 Verdere ontwikkeling van producten en diensten

Voor het waarborgen van de service aan onze klanten en verdere ontwikkeling van onze diensten en producten analyseren wij apparaatgegevens en service-informatie. Het verwerken van apparaatgegevens gebeurt daarbij doorgaans zonder deze gegevens aan personen te koppelen.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG. Het gerechtvaardigd belang bestaat in het garanderen en optimaliseren van de service aan onze klanten en de kwaliteit van onze producten en diensten.

6 Externe inhoud en analysetools

6.1 Google Maps

Met uw toestemming gebruiken wij de kaartendienst Google Maps op onze website. Google Maps is een dienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”).

Meer informatie over deze dienst ontvangt u in het kader van het toestemmingsbeheer.

6.2 YouTube-video

Wij sluiten inhoud van YouTube in op onze website. YouTube is een dienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wanneer u een pagina van onze website opent die een ingebedde video bevat, wordt een verbinding met de servers van Google tot stand gebracht. Als u een Google-account hebt en daarop bent ingelogd, wordt deze informatie toegewezen aan uw Google-account. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw Google-account voordat u onze website bezoekt. Meer informatie over de verwerking en doorgifte van gegevens door Google vindt u hier.

De rechtsgrondslag voor het aanbieden van YouTube-inhoud op onze website is artikel 6, zin 1, lid 1, sub f) van de AVG. Het rechtmatige belang is gelegen in het aanbieden van externe inhoud.

6.3 Google Analytics

Met uw toestemming gebruiken wij Google Analytics op onze website voor website-analyse. Google Analytics is een dienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”).

Meer informatie over deze dienst ontvangt u in het kader van het toestemmingsbeheer.

6.4 Google Signals

Met uw toestemming gebruiken wij Google Signals op onze website om apparaatoverstijgende informatie te verkrijgen over uw bezoek aan onze website. Google Signals is een dienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”).

Meer informatie over deze dienst ontvangt u in het kader van het toestemmingsbeheer.

6.5 Hotjar

Met uw toestemming gebruiken wij de analysedienst Hotjar op onze website. Hotjar is een dienst die wordt aangeboden door Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta (Hotjar).

Meer informatie over deze dienst ontvangt u in het kader van het toestemmingsbeheer.

6.6 Microsoft Clarity

Met uw toestemming gebruiken wij de analysedienst Microsoft Clarity op onze website. Microsoft Clarity is een dienst van Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521, Ierland.

Meer informatie over deze dienst ontvangt u in het kader van het toestemmingsbeheer.

6.7 Externe reclame

Met uw toestemming gebruiken wij advertentiediensten van derden op onze website.

Meer informatie over deze diensten ontvangt u in het kader van het toestemmingsbeheer.

7 Veiligheidsbericht

Wij beschermen uw gegevens tegen ongeoorloofde toegang, verlies en vernietiging door middel van technische en organisatorische maatregelen. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

Versie: Dezember 17, 2022