icon

Tietosuojakäytäntö

1  Yleisiä tietoja

1.1 Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjänä toimiva oikeushenkilö on:

Nexaro GmbH
Mühlenweg 17–37, 42275 Wuppertal
Puhelin: +49 202 564 7979
S-posti: info@nexaro.com

1.2 Tietosuojavastaava

Rekisterinpitäjän yhtiön sisäiseen tietosuojavastaavaan saat yhteyttä osoitteesta:

Nexaro GmbH
Die Datenschutzbeauftragte
Mühlenweg 17–37, 42275 Wuppertal
S-posti: dataprotection@nexaro.com

1.3 Henkilötietojen käsittelyn perusteet

Tietojesi suojelu toteutetaan lakisäännösten mukaisesti. Seuraavassa on kerrottu henkilötietojen käsittelystä tutustuttaessa verkkosisältöömme. Tämä käsittää yhtiön internet-sivut, mukaan lukien Nexaron verkkomyymälät, jotka löytyvät osoitteesta www.nexaro.com (jäljempänä myös 'verkkosivusto') sekä Nexaro HUBin, joka löytyy osoitteesta hub.nexaro.com (jäljempänä myös 'alusta').

1.3.1 Käsittelyn tarkoitus ja laajuus

Henkilötietojesi suojaaminen on meille tärkeää. Me käsittelemme henkilötietoja pääsääntöisesti vain, kun se on välttämätöntä sisältömme ja palveluidemme tarjoamiseksi toimivassa infrastruktuurissa.

1.3.2 Oikeusperusteet

Sivujemme käyttäjien henkilötietojen käsittely tapahtuu suostumuksen tai lakiin perustuvan luvan perusteella. Siinä tapauksessa, että käsittelemme henkilötietoja suostumuksen perusteella, käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta.

Sellaisten henkilötietojen käsittelyn, joita käytetään kyseisen henkilön kanssa tehdyn sopimuksen täytäntöön panemiseksi, oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta. Tämä koskee myös käsittelyä, joka on tarpeen sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Jos henkilötietojen käsittely on tarpeen lakisääteisen velvollisuutemme noudattamiseksi, oikeusperustana on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta.

Jos käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi, oikeusperustana on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d alakohta.

Jos käsittely on tarpeen yrityksemme tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi eivätkä henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäytä niitä, tietojen käsittelyn oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

1.3.3 Tietojen poistaminen ja säilytyksen kesto

Me käsittelemme henkilötietojasi ja säilytämme ne niin kauan kuin kulloisenkin tarkoituksen täyttäminen edellyttää. Jos tietojasi ei enää tarvita mainittuun tarkoitukseen tai tietojen käsittelyyn ei ole oikeusperustetta, ne poistetaan pääsääntöisesti. Tässä noudatetaan olemassa olevia lakisääteisiä säilytysaikoja (esim. Saksan yleisen kauppalain HGB 257 § tai maksulain AO 147 §) sekä mm. Saksan yleisen kauppalain (89 b §) vaatimuksia.

1.3.4 Vastaanottaja tai vastaanottajaryhmä

Me siirrämme tietojasi seuraaville vastaanottajaryhmille, jos se on tarpeen sisältömme ja palvelujemme tarjoamiseksi sekä jäljessä kuvattujen käsittelytoimien suorittamiseksi:

asiakasneuvojat, maksupalveluntarjoajat, rahoituskumppanit, logistiikkakumppanit, postipalveluiden tarjoajat, tilauksen käsittelijät, tietotoimistot, puhelinkeskukset, IT-palveluntarjoajat, perintäyhtiöt, veroneuvojat, lakimiehet.

Postimainosten tarjoamiseksi ja markkinatutkimusten suorittamiseksi siirrämme osoitetietojasi mahdollisesti myös konserniin kuuluville yhtiöille, mikäli et ole vastustanut sitä.

Jos käsittelemme tietoja toisessa maassa tai luovuttaminen tapahtuu osana kolmannen osapuolen palveluiden käyttöä tai tietojen luovuttamista tai välittämistä kolmansille osapuolille, tämä tapahtuu vain, jos se on välttämätöntä sopimusta koskevien tai sopimusta edeltävien velvoitteidemme täyttämiseksi, perustuen antamaasi suostumukseen, oikeudelliseen velvoitteeseen tai meidän oikeutettuihin etuihimme. Elleivät lakiin tai sopimukseen perustuvat luvat muuta edellytä, käsittelemme tietoja tai annamme ne käsiteltäviksi toisessa maassa vain, jos siihen on olemassa yleisen tietosuoja-asetuksen 44– artiklassa määritetyt erityiset edellytykset. Tämä tarkoittaa, että käsittely tapahtuu esim. erityisten takuiden pohjalta, kuten jos tietosuojan on virallisesti todettu vastaavan EU:n tasoa, tai käyttämällä virallisesti tunnustettua erikoissopimusvelvoitetta (niin sanottuja vakiolausekkeita).

1.4 Rekisteröidyn oikeudet

Voit vaatia meiltä seuraavassa lueteltujen oikeuksiesi noudattamista esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@nexaro.com.

1.4.1 Suostumusilmoituksenperuuttaminen

Jos olet antanut meille suostumuksen henkilötietojesi käsittelyyn, voit koska tahansa peruuttaa suostumuksen esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@nexaro.com. Peruuttaminen ei vaikuta tähän mennessä tapahtuneen käsittelyn oikeusperustaan.

1.4.2  Vastustamisoikeus ja mainostamisen esto

Käsiteltäessä henkilötietoja yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti sinulla on oikeus vastustaa niiden käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan nojalla:

Yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukainen vastustamisoikeus

Sinulla on yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaan milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella.

Emme tällöin enää käsittele tietojasi, ellei käsittelyä voida oikeuttaa huomattavan tärkeistä ja perutelluista syistä, jotka syrjäyttävät etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Tämä ei kuitenkaan päde silloin, kun haluat peruuttaa suostumuksesi tietojen käsittelyyn mainostarkoituksessa.

Jos tietojen käsittelyä on vastustettu perusteluihin vedoten, ne poistetaan.

Jos kyseessä on automatisoitu päätöksenteko (mukaan lukien profilointi) sinulla on lisäksi oikeus ilmoittaa mielipiteesi automatisoidusta päätöksenteosta, jolloin meidän on tarkistettava päätösten oikeellisuus manuaalisesti.

1.4.3  Muut oikeudet

Sen lisäksi, että sinulla on oikeus peruuttaa meille antamasi suostumus ja oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä oikeutetun edun perusteella, sinulla on asianmukaisten oikeudellisten edellytysten täyttyessä lisäksi seuraavat oikeudet:

  • Yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukainen oikeus päästä tietoihin, sinulla on erityisesti oikeus pyytää tietoja käsittelyn tarkoituksesta, kyseessä olevista henkilötietoryhmistä, vastaanottajista tai vastaanottajaryhmistä, joille henkilötietoja on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa, henkilötietojen suunnitellusta säilytysajasta ja tietojesi alkuperästä, mikäli näitä ei suoraan ole saatu sinulta.
  • Yleisen tietosuoja-asetuksen 16 mukainen oikeus virheellisten tai epätäydellisten tietojen oikaisemiseen;
  • Yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan mukainen oikeus pyytää tallentamiemme sinua koskevien tietojen poistamista, ellei meillä ole mitään lakisääteisiä tai sopimuksellisia velvoitteita jatkaa säilyttämissä tai muita lakisääteisiä velvollisuuksia tai oikeuksia tietojen säilyttämisen jatkamiseen.
  • Yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukainen oikeus rajoittaa tietojesi käsittelyä silloin, kun kiistät tietojen paikkansapitävyyden, käsittely on lainvastaista, mutta vastustat tietojen poistamista; rekisterinpitäjä ei enää tarvitse tietoja mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, tai olet vastustanut niiden käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan nojalla.
  • Yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artiklan mukainen oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, eli sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
  • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Pääsääntöisesti voit tässä tilanteessa kääntyä oman asuinpaikkasi tai työpaikkasi tai yhtiömme toimipaikan valvontaviranomaisen puoleen.

2 Evästeet

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä ja samankaltaisia tekniikoita tarjotaksemme sinulle parasta mahdollista palvelua. Verkkosivustomme perustavanlaatuisia ja hyödyllisiä toimintoja ei voida toteuttaa ilman evästeiden käyttöä. 

Eväste on pieni tiedosto, joka tallentaa internet-asetuksia. Ne ladataan, kun jollakin verkkosivustolla vieraillaan ensimmäisen kerran internet-selaimen kautta. Seuraavan kerran tällä verkkosivustolla vieraillessasi eväste ja siihen tallennetut tiedot joko lähetetään verkkosivustolle, joka on luonut ne (First-Party Cookie) tai toiselle sivustolle, johon ne kuuluvat (Third-Party Cookie). Näin verkkosivusto tunnistaa, että olet vieraillut sillä jo aiemmin tämän selaimen kautta. Muita verkkotekniikoita käytetään vastaavanlaisiin tarkoituksiin, jolloin kutsumme myös niitä nimellä ’evästeet’.

Suurin osa käyttämistämme evästeistä poistetaan kiintolevyltäsi selainistunnon päätyttyä (niin sanotut istuntoevästeet). Toiset evästeet säilyvät tietokoneellasi ja tarjoavat meille mahdollisuuden tunnistaa sinut jälleen seuraavan sivustolla vierailukertasi yhteydessä (niin sanotut pysyvät evästeet).

Verkkosisältöömme tutustuessasi sinulla on mahdollisuus saada tietoja käyttämiemme evästeiden tyypistä, sekä joko hyväksyä tai hylätä evästeet. Ilman etukäteen saatua suostumustasi käytämme ainoastaan ehdottoman välttämättömiä evästeitä. Tämän lisäksi voit milloin tahansa hallita tähän liittyviä asetuksia vasemmassa alareunassa olevasta punaisesta painikkeesta. Jos olet antanut meille suostumuksesi ja myöhemmin haluat perua sen, peruminen ei enää vaikuta tätä ennen tapahtuneiden tapahtumien tai suoritettujen tallennusten oikeusperustaan.

Suurin osa internet-selaimista tarjoaa lisäksi mahdollisuuden evästeiden käytön hallinnoimiseen, kuten kaikkien evästeiden hyväksyntään tai hylkäämiseen tai vain tiettyjen evästeiden hyväksymiseen. Voit myös asettaa selaimesi niin, että se ilmoittaa sinulle evästeiden sijoittamisesta. Evästeiden hallinnointi- ja poistamismahdollisuuksista on tietoa käyttämääsi selaimeen sisältyvässä ohjeessa.

Tietyt palveluntarjoajat tarjoavat lisäksi mahdollisuuden estää evästeiden käyttö kokonaan.

Jos verkkosivustomme evästeiden käyttö estetään, verkkosivuston kaikkia toimintoja ei välttämättä enää voida käyttää täydessä laajuudessa.

3 Henkilötietojen käsittely online-sisältöön tutustuttaessa

3.1 Verkkosisällön tarjoaminen

Aina, kun verkkosivujemme sisältöä katsotaan, käyttäjän päätelaitteesta kerätään automaattisesti tietoja. Tällöin käsitellään seuraavia tietoja:

internet-palveluntarjoajasi nimi, selaimen tyyppi/versio, verkkosivusto, jonka kautta siirryit meidän sivustollemme ja verkkosivut, joilla käyt vierailun aikana, palvelinpyynnön kellonaika sekä pyytävän tietokoneen täydellinen IP-osoite.

Näitä tietoja ei pääsääntöisesti tallenneta. Poikkeuksena ovat tapaukset, joissa tällaisia tietoja tarvitaan oikeudellisten toimien dokumentointiin, eli esimerkiksi asiakastilin rekisteröintiin, sopimuksen tekemiseen tai uutiskirjeen tilaamiseen.

3.2  Suostumuksien hallinta

Evästeiden ja niihin liittyvien verkkotekniikoiden käytön yhteydessä käytämme suostumuksien hallintapalveluita (Consent Management). Näin voimme kerätä ja hallinnoida erinäisiä käyttäjän antamia suostumuksia hänen vieraillessaan verkkosivustollamme.

Tällöin käsitellään seuraavia tietoja: suostumus/hylkäys, referenssi-URL, laitetiedot, käyttäjäasetukset, suostumustunnus, päivämäärä ja kellonaika, suostumustyyppi, mallineversio, kieli.

Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta.

Lisätietoja evästeiden ja niihin liittyvien verkkotekniikoiden käytöstä on luvussa 2.

3.3 Yhteystiedot

Voit ottaa meihin yhteyttä alustan yhteydenottolomakkeen kautta tai puhelimitse ja sähköpostitse. Tällöin käsittelemme yhteydenottolomakkeen kautta, puhelimitse tai sähköpostitse meille vapaaehtoisesti luovuttamiasi henkilötietoja.

Tietojen käsittelyn oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Oikeutettu etu on asiasi käsittely. Lisätietoa tästä palvelusta on suostumuksen hallinnassa.

3.4 Tekninen tuki

Jos sinulla on teknisiä kysymyksiä tai ongelmia Nexaro-tuotteisiin liittyen, voit ottaa yhteyttä tekniseen tukeemme. Asiasi käsittelyä, korjauksia ja tuotteiden lähetystä varten käsittelemme yhteystietojasi, jotka olemme saaneet sinulta tai myyjältäsi, kommunikaatiosisältöä sekä mahdollisesti laitetietoja.

Tietojen käsittelyn oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta tai yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Oikeutettu etu on vastaavan asian käsittely.

3.5 Mainokset

Kun olet tehnyt kanssamme sopimuksen, sinusta tulee kanta-asiakkaamme. Mainontaa koskevien lakisääteisten säännösten mukaisesti käsittelemme tietojasi mainontaa varten, jotta voimme tiedottaa sinulle tarjouksistamme, tuotteistamme ja palveluistamme asiakasneuvojiemme kautta, puhelimitse, sähköpostitse tai postitse.

Tässä tapauksessa käsittelemme postiyhteystietojasi tai tarvittaessa sähköpostiosoitettasi tai puhelinnumeroasi.

Tietojen käsittelyn oikeusperusta on – mikäli olet antanut meille suostumuksesi – yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta tai yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Oikeutettu etu on mainosten lähettäminen kanta-asiakkaille.

Voit koska tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen tietojesi käsittelyyn mainostustarkoituksessa – myös sähköpostitse osoitteeseen: info@nexaro.com.

4 Henkilötietojen käsittely verkkosivulla

4.1 Online-ajanvaraus

Verkkosivullamme voit varata ajan tuote-esittelyyn. Syöttöikkunassa annettuja henkilötietoja käsitellään ainoastaan asiasi käsittelyyn. Tämä sisältää seuraavat tiedot:

puhuttelu, yritys, ammatti, sukunimi ja etunimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, ajanvaraus (päivämäärä, kellonaika ja paikka), asiakasryhmä.

Tietojen käsittelyn oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Oikeutettu etu on asiasi käsittely.

4.2 Verkkomyymälä

Verkkosivustollamme on käytettävissä Nexaro-verkkomyymälä. Tilauksen käsittelemiseksi ja tarvittaessa osana asiakaspalvelua käsittelemme seuraavia henkilötietoja sopimuksen täyttämiseksi:

puhuttelu; yritys tai sukunimi, etunimi; postiosoite; sähköpostiosoite; syntymäaika; mahdollinen: poikkeava toimitusosoite.

Tietojen käsittelyn oikeusperusta tilauksen toteuttamiseksi on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta.

4.2.1 Asiakastili verkkomyymälässä

Tarjoamme verkkomyymälässämme mahdollisuuden asiakastilin luomiseen ja siihen liittyvien toimintojen käyttämiseen.

Asiakastilin rekisteröintiä ja valmistelua varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja: puhuttelu; yritys; sukunimi, etunimi; postiosoite; arvonlisäverotunniste; salasana; toimitusosoitetiedot; puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Rekisteröityneenä käyttäjänä sinulla on koska tahansa mahdollisuus tallennettujen osoitetietojen muuttamiseen ja asiakastilin poistamiseen.

Tietojen käsittelyn oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta.

4.2.2  Tietojen luovuttaminen maksupalveluiden tarjoajalle ja logistiikkakumppaneille

Käytämme seuraavaa maksupalvelun tarjoajaa: Shopify Payments, 2nd Floor, 1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, Dublin 4, Irlanti. Jos päätät suorittaa maksusi Shopify Payments -palveluntarjoajan kautta, maksun teknisestä toteuttamisesta vastaa Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlanti.

Maksun suorittamiseksi luovutamme kulloisellekin maksupalvelun tarjoajalle seuraavat tiedot: yritys, sukunimi, etunimi; postiosoite; luottokorttinumero, tarvittaessa tilinumero, pankkitunnus, laskun summa, valuutta ja tapahtumanumero; tilaustiedot.

Tietojasi luovutetaan ainoastaan maksun suorittamiseksi Stripe Payments Europe Ltd. -yhtiön kautta ja vain siinä määrin kuin tämä toimenpide edellyttää.

Lisätietoja Shopify Payments -palvelun tietosuojakäytännöistä saat tästä

Tietoja Stripe Payments Europe Ltd. -yhtiön tietosuojakäytännöistä saat tästä.

Tämän lisäksi luovutamme seuraavia tietoja logistiikkakumppaneillemme ja postipalveluiden tarjoajillemme tilatun tuotteen toimittamiseksi:

yritys, sukunimi, etunimi; postiosoite; sähköpostiosoite; ostoskorin sisältö.

Tietojen käsittelyn oikeusperusta yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Oikeutettu etu on maksun toteuttaminen tai tuotteen toimittaminen.

4.2.3 Petosten estäminen

Osana tilausprosessia käsittelemme tietojasi sopimuksen täytäntöönpanoa varten estääksemme mahdollisen petollisen toiminnan ja/tai väärinkäytöksen. Tällöin tarkastamme tunnistustiedot, osoitteet ja tarvittaessa luottokorttitiedot petostenehkäisytoimenpiteenä ja taataksemme valittujen tuotteiden toimitettavuuden.

Tietojen käsittelyn oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Oikeutettu etu on petollisten toimenpiteiden ja/tai väärinkäyttötapausten tunnistaminen ja estäminen.

4.2.4 Pakotteita koskeva suoja

Meillä on velvollisuus tarkistaa, etteivät tilaus sisällä henkilöitä, joihin sovelletaan henkilöpakotteita tai kauppasaartoja, jotta emme tarjoaisi luetteloiduille henkilöille taloudellisia resursseja tai rahoitusvälineitä ja jotta voimme noudattaa ulkomaankauppaa koskevaa lainsäädäntöä.

Tietojen käsittelyn oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta.

4.2.5  Luottokelpoisuuden tarkastus

Jos valitsemasi maksutavan perusteella toimitamme tuotteen sinulle ennen maksun suorittamista, käsittelemme ilmoittamiasi tietoja osana tilausprosessia, jotta voimme tehdä päätöksen sopimussuhteen solmimisesta, toteuttamisesta tai hylkäämisestä.

Tällöin luovutamme yhtiötietosi ja laskutietosi (yritys; yritysmuoto; toimipaikan osoite; edustaja, yhteyshenkilö ja yhteystiedot; laskutustiedot) laskun maksamatta jättämisriskin arvioimiseksi Creditsafe Deutschland GmbH -yhtiölle (Schreiberhauer Str. 30, 10317 Berliini – Creditsafe). Osana luottokelpoisuuden tarkastamista saamme näin tietoja aiemmasta maksukäyttäytymisestä sekä maksun maksamatta jättämisriskin arvioinnista luottopisteytyksen pohjalta. Luottopisteytys perustuu matemaattis-tilastolliseen, tunnustettuun ja hyväksi todettuun menetelmään, jossa edellä mainitut tietosi ja mahdollisesti maksukokemustietosi yhdistyvät eri painotuksin. Kuvattu pisteytysmenettely suoritetaan tietosuojamääräyksiä noudattaen. Laskettua pisteytysarvoa ei luovuteta meille pelkkänä lukuna, vaan esimääritetyin parametrein koodattuina. Näiden tietojen pohjalta joko hyväksymme tai hylkäämme valitsemasi turvaamattoman maksutavan.

Yleisen tietosuoja-asetuksen 14 artiklan mukaisia tarkempia tietoja Creditsafesta, eli tietoja liiketoiminnan tarkoituksesta, tietojen tallennuksen tarkoituksesta, tietojen vastaanottajista, tiedonsaantioikeudesta, oikeudesta saada tiedot poistettua tai oikaistua jne., on Creditsafen verkkosivustolla , jolle pääset tästä.

Tietojen käsittelyn oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Oikeutettu etu on maksujen suorittamatta jättämisten ehkäiseminen.

4.3 Uutiskirje

Voit tilata maksuttoman uutiskirjeemme ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi verkkosivustollamme. Tällöin uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä syöttämäsi sähköpostiosoite luovutetaan meille, ja rekisteröintitapahtuman yhteydessä käytämme niin sanottua double-opt-in-menettelyä.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta.

Suostumuksenantamisteksti on seuraavanlainen:

”[], Kyllä, haluan saada uutiskirjeen, jossa kerrotaan uusimmat tiedot Nexaron tuotteisiin ja palveluihin liittyvistä aiheista. Voin peruuttaa suostumukseni milloin tahansa tulevaisuutta varten. Linkki suostumukseni hallintaan on jokaisen uutiskirjeen lopussa.”

5 Henkilötietojen käsittely Nexaro HUBissa

Tarjoamme alustallamme Nexaro HUB -palveluita. Sopimuksen täyttämisen yhteydessä käsittelemme henkilötietoja, ellei se ole jo tapahtunut tilauksen käsittelyn yhteydessä.

5.1 Asiakastilin rekisteröinti

Nexaro HUBin käyttö edellyttää asiakastilin rekisteröintiä ja luomista. Käyttösuhteen rekisteröintiä ja toteuttamista varten käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

puhuttelu; yritys; sukunimi, etunimi; postiosoite; arvonlisäverotunniste; salasana; puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Rekisteröityneenä asiakkaana sinulla on milloin tahansa mahdollisuus tallennettujen osoitetietojen muuttamiseen ja asiakastilin poistamiseen.

Oikeusperuste tietojen käsittelyyn on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta.

5.2 Petosten estäminen, sanktiosuoja, luottokelpoisuuden tarkistus

Sopimuksen solmimisen yhteydessä käsittelemme tietojasi myös petosten estämiseksi, luottokelpoisuuden tarkistamiseksi tai sanktiosuojaksi (ks. kappale 4.3.2 f).

5.3 Palveluiden käyttö

Rekisteröityneenä käyttäjänä voit olemassa olevan käyttösuhteen aikana käyttää Nexaro HUB -palveluita. Palvelun määräysten mukaista käyttöä varten yhdistät laitteesi Nexaro HUBin tekniseen infrastruktuuriin. Palveluiden käyttömahdollisuutta varten sekä laskutus- ja palvelutarkoituksissa käsitellään eri ryhmiin kuuluvia tietoja.

Tämä sisältää palveluiden käyttöä ja muodostamista varten tunnistustiedot käyttäjätilien ja loppulaitteiden tunnistamiseen (esim. käyttäjätunnuksesi, päätelaitteesi ja langattoman moduulin laite- ja järjestelmätunnukset; tiedonsiirtotiedot, jotka ovat välttämättömiä loppulaitteen yhdistämiseksi tekniseen infrastruktuuriin; paikkatiedot teknisen yhteyden tai paikkakohtaisten palveluiden tai laskutustarkoituksiin tarvittavien käyttötietojen valmisteluun ja hallinnointiin).

Tietojen käsittelyn oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta.

5.4 Tuotteiden ja palveluiden edelleen kehittäminen

Jotta voisimme huolehtia asiakkaistamme ja kehittää palveluitamme ja tuotteitamme edelleen, analysoimme laitetietoja ja palvelutietoja. Laitetietoja käsitellään tällöin pääsääntöisesti yhdistämättä niitä yksittäisiin henkilöihin.

Tietojen käsittelyn oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Oikeutettu etu on asiakaspalveluiden sekä tuotteiden ja palveluiden laadun varmistaminen ja optimointi.

6 Ulkoiset sisällöt, mainonta- ja analysointipalvelut

6.1 Google Maps

Suostumuksellasi käytämme verkkosivustollamme Google Maps -karttapalvelua. Google Maps on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, tarjoama palvelu (’Google’).

Lisätietoja tästä palvelusta saat suostumuksen hallinnan (Consent management) yhteydessä.

Tietoa Googlen suorittamasta henkilötietojen käsittelystä löydät täältä.

Tietojen käsittelyn oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa tulevaisuutta koskevin vaikutuksin muuttamalla asetuksia suostumuksenhallinnasta.

6.2 YouTube-video

Verkkosivustomme sisältää YouTube API Servicen avulla upotettuja YouTube-videoita. YouTube on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, tarjoama palvelu.

Kun vierailet sivulla, jossa on upotettua YouTube-sisältöä, ja videota toistetaan, päätelaitteesi ja YouTuben palvelimien välille muodostetaan yhteys. IP-osoitteesi, verkkosivustomme URL-osoite ja tarvittaessa muita tietoja välitetään YouTubelle, ja suostumuksellasi käytetään evästeitä. Jos olet samaan aikaan kirjautuneena Googleen, tiedot yhdistetään YouTube-jäsentiliisi. Voit estää tämän kirjautumalla ulos jäsentililtäsi ennen verkkosivustollamme vierailua.

Tietoa Googlen suorittamasta henkilötietojen käsittelystä löydät tästä.

YouTuben käyttöehdot löydät täältä.

Oikeusperuste YouTube-sisältöjen tarjoamiseen verkkosivustollamme on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Oikeutettu etu on ulkoisten sisältöjen tarjoaminen.

6.3 Google Analytics

Suostumuksellasi käytämme verkkosivustollamme Google Analytics -verkkoanalyysipalvelua. Google Analytics on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, tarjoama palvelu (’Google’).

Lisätietoja tästä palvelusta saat suostumuksen hallinnan (Consent management) yhteydessä.

Tietojen käsittelyn oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa tulevaisuutta koskevin vaikutuksin muuttamalla asetuksia suostumuksenhallinnasta.

6.4 Google Signals

Suostumuksellasi käytämme verkkosivustollamme Google Signals -palvelua kerätäksemme tietoja vierailustasi verkkosivustollamme eri laitteiden kautta. Google Signals on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, tarjoama palvelu (’Google’).

Lisätietoja tästä palvelusta saat suostumuksen hallinnan (Consent management) yhteydessä.

Tietojen käsittelyn oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa tulevaisuutta koskevin vaikutuksin muuttamalla asetuksia suostumuksenhallinnasta.

6.5 Hotjar

Suostumuksellasi käytämme verkkosivustollamme Hotjar-analyysipalvelua. Hotjar on Hotjar Ltd -yhtiön, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, tarjoama palvelu (’Hotjar’).

Lisätietoja tästä palvelusta saat suostumuksen hallinnan (Consent management) yhteydessä.

Tietojen käsittelyn oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa tulevaisuutta koskevin vaikutuksin muuttamalla asetuksia suostumuksenhallinnasta.

6.6 Microsoft Clarity

Suostumuksellasi käytämme verkkosivustollamme Microsoft Clarity -analyysipalvelua. Microsoft Clarity on Microsoft Ireland Operations Limited -yhtiön, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521, Irlanti, tarjoama palvelu.

Lisätietoja tästä palvelusta saat suostumuksen hallinnan (Consent management) yhteydessä.

Tietojen käsittelyn oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa tulevaisuutta koskevin vaikutuksin muuttamalla asetuksia suostumuksenhallinnasta.

6.7 Mainonta, analysointi ja optimointi

Suostumuksellasi käytämme verkkosivuillamme kolmannen osapuolen palveluita tavoittavuuden mittaamiseen ja verkkosivujemme ja mainonnan optimointiin. Saat lisätietoja näistä palveluista ja henkilötietojen käsittelystä suostumuksen hallinnasta.

6.7.1 Google-mainokset

Suostumuksellasi käytämme verkkosivustollamme Google Ads -mainoksia markkinointiin ja mainostemme optimointiin. ”Google Ads” on Google Ireland Limitedin, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti (’Google’) palvelu.

Google Adsin avulla voimme kiinnittää huomiota tarjontaamme ulkoisilla verkkosivustoilla olevien mainosten (ns. Google Adsien) avulla ja määrittää yksittäisten mainostoimenpiteiden onnistumista. Tätä tarkoitusta varten Google Display Network -verkostoon sijoitetaan kiinnostukseen perustuvia mainoksia, ja saamme Googlelta tilastollisia arvioita mainonnastamme. Tietoa henkilötietojen käsittelystä Googlessa on saatavilla täältä.

Tietojen käsittelyn oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa tulevaisuutta koskevin vaikutuksin muuttamalla asetuksia suostumuksenhallinnasta.

6.7.2 LinkedIn-mainokset

Suostumuksellasi käytämme LinkedIn-mainontaa verkkosivustollamme markkinointiin ja mainostemme optimointiin. ”LinkedIn” on LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlanti (’LinkedIn’) palvelu.

LinkedInin avulla voimme kiinnittää huomiota tarjontaamme ulkoisilla verkkosivustoilla olevien mainosten avulla ja määrittää yksittäisten mainostoimenpiteiden onnistumista. Tätä tarkoitusta varten saamme LinkedIniltä tilastollisia arvioita mainonnastamme. Tietoja henkilötietojen käsittelystä LinkedInissä on saatavilla täältä.

Tietojen käsittelyn oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa tulevaisuutta koskevin vaikutuksin muuttamalla asetuksia suostumuksenhallinnasta.

6.7.3 Yahoo-mainokset

Suostumuksellasi käytämme Yahoota verkkosivuillamme markkinointiin ja mainostemme optimointiin. ”Yahoo” on palvelu, jonka tarjoaa Verizon Media EMEA Limited, 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Irlanti (’Yahoo’).

Yahoon avulla voimme kiinnittää huomiota tarjontaamme ulkoisilla verkkosivustoilla olevien mainosten avulla ja määrittää yksittäisten mainostoimenpiteiden onnistumista. Tätä tarkoitusta varten saamme Yahoolta tilastollisia arvioita mainonnastamme. Tietoa henkilötietojen käsittelystä Yahoossa on saatavilla täältä.

Tietojenkäsittelyn oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa tulevaisuutta koskevin vaikutuksin muuttamalla asetuksia suostumuksenhallinnasta.

7 Turvallisuusohje

Suojaamme tietojasi teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä valtuuttamatonta niihin pääsyä, niiden katoamista tai tuhoutumista vastaan. Turvatoimenpiteitämme parannetaan jatkuvasti teknisen kehityksen edistyessä.

Tilanne: 23.03.2023